แพทย์หญิงประนอม อธิบดี กรม สบส.หารือ “ผู้ว่ากระบี่” ผลักดัน “คลองท่อม” เมืองต้นแบบสปาน้ำพุร้อน

ผู้สื่อข่าวโดดเด่นดอทคอมรายงานว่า ก่อนหน้านี้ แพทย์หญิงประนอม อธิบดี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ปัจจุบันประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติด้านการท่องเที่ยวและด้านการรักษาพยาบาล โดยเฉพาะการบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ สมุนไพรไทย ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามารับบริการเป็นจำนวนมาก สามารถสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ

ทั้งนี้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ขานรับนโยบายการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็น ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ( Medical Hub ) โดยร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อผลักดันการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ พร้อมยกระดับมาตรฐานบริการและแหล่งท่องเที่ยวสู่เมืองสปาต้นแบบ

โดยการพัฒนาจะเป็น การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดการพัฒนาแหล่งน้ำพุร้อนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมุ่งสร้างรายได้และกระจายไปชุมชนท้องถิ่นให้อย่างทั่วถึง สร้างคุณค่าด้านสุขภาพ การแพทย์ และเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์

รวมทั้งผลักดันโดยให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวในกลุ่มของธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม สุขภาพที่มีความเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตชุมชน โดยนำร่องที่แรกที่พุร้อนเค็มคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวน้ำพุร้อนธรรมชาติ

เนื่องจากมีความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำตกร้อน โคลนร้อน หาดทรายร้อนและน้ำพุร้อนเค็ม เป็นต้น ซึ่งมีคุณสมบัติกับการรักษาทางการแพทย์ ที่เรียกว่า ธาราบำบัด เป็นการใช้น้ำที่มีอุณหภูมิ 42 องศาเซลเซียล ช่วยเพื่อการไหลเวียนของเลือด ช่วยลดความตึงเครียดของกล้ามเนื้อ ทำให้เกิดความสมดุลของระบบประสาทอีกด้วย

สำหรับการพัฒนา ในระยะสั้น ได้แก่ พัฒนาให้จังหวัดกระบี่เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบครบวงจร อาทิ การแช่น้ำร้อน จากบ่อน้ำสาธารณะ สถานประกอบการสปา การแพทย์แผนไทยและการพำนักระยะยาว สร้างเส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวภายในจังหวัดกระบี่ ปลูกจิตสำนึกให้คนในชุมชนรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ให้เกิดผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างมาตรฐานความปลอดภัย

ล่าสุด แพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมด้วยนายแพทย์จิโรจ สินธวานนท์ ประธานคณะอนุกรรมการ”กิจการสปาน้ำพุร้อน” พลตำรวจโททวีศักดิ์ ตู้จินดา ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เข้าหารือผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เพื่อผลักดันอำเภอคลองท่อมให้เป็นเมืองต้นแบบสู่เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพน้ำพุร้อนแบบครบวงจร

เครดิตภาพจาก เพจ น้ำพุร้อนเค็มรีสอร์ท

เรื่องน่าสนใจ