ไตวายเรื้อรัง โรคร้ายที่พบคนเป็นระยะสุดท้ายเพิ่มมากขึ้น! นับว่าเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สําคัญทั่วโลก เนื่องจากโรคนี้จะมีการดําเนินของโรคไปจนถึงขั้นสุดท้าย จากสถิติในประเทศไทยพบผู้ที่เป็นโรคไตเรื้อรังในระยะสุดท้ายมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

 

ไตวายเรื้อรัง
ภาพจาก theconversation.com

 

ไตวายเรื้อรัง โรคร้ายที่พบคนเป็นระยะสุดท้ายเพิ่มมากขึ้น!

โรคไตเรื้อรัง (chronic kidney disease)
หมายถึง ภาวะที่ไตมีความผิดปกติในโครงสร้าง หรือหน้าที่ในการทํางานอย่างน้อย 3 เดือน ทําให้ไม่สามารถคงไว้ซึ่งปริมาตรและส่วนประกอบของน้ำในร่างกายตามปกติ และมีการสะสมของเสีย จากการเผาผลาญสารไนโตรเจน เกิดความไม่สมดุลของสารอาหาร น้ำและอิเลคโตรไลต์ในร่างกาย

โรคไตเรื้อรัง
เกิดได้จากหลายสาเหตุ สาเหตุนําที่พบมากที่สุดคือเบาหวานและความดันโลหิตสูงโดยอาการและอาการแสดง รวมทั้งภาวะแทรกซ้อนของโรค จะรุนแรงตามระดับการเสื่อมของไต ที่แบ่งเป็น 5 ระยะได้แก่

 • ระยะที่ 1
  เป็นระยะที่ไตมีความผิดปกติเพียงเล็กน้อย และไตมีอัตราการกรองที่เป็นปกติ
 • ระยะที่ 2
  เป็นระยะที่ไตมีความผิดปกติเพียงเล็กน้อยและมีอัตราการกรองของไตที่เป็นปกติหรือลดลงเล็กน้อย อาจตรวจพบความผิดปกติทางห้องปฏิบัติการได้ เช่น การตรวจพบโปรตีนในปัสสาวะ

 

ไตวายเรื้อรัง
ภาพจาก rheumatologyadvisor.com
 • ระยะที่ 3
  เป็นระยะที่ไตมีความผิดปกติปานกลาง ผู้ที่เป็นโรคไตเรื้อรังจะมีอาการซีดและเกิดโรคกระดูกในระยะที่ 4 เป็นระยะที่ไต มีความผิดปกติเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นระยะไตวาย จะมีการคั่งค้างของของเสียในกระแสเลือด เป็นจํานวนมาก เรียกว่า ภาวะยูรีเมีย ผู้ที่เป็นโรคไตเรื้อรัง จะมีอาการอ่อนเพลีย อ่อนแรง เบื่ออาหาร คลื่นไส้อาเจียน ความดันโลหิตสูง บวม ระดับความรู้สึกตัวและการรับรู้เปลี่ยนแปลง ผิวหนังซีดแห้งและคัน มีอาการปวดกระดูก และอาจมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงที่เป็นสาเหตุให้ผู้ที่เป็นโรคไตเรื้อรังเสียชีวิต เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ เป็นต้น

 

ผู้ที่เป็นโรคไตเรื้อรัง จึงจําเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่

การรักษาในระยะก่อนที่จะได้รับการบําบัดทดแทนไต
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและชะลอการเสื่อมของไต ด้วยวิธีการกินยาและการควบคุมอาหาร ซึ่งหากผู้ที่เป็นโรคไตเรื้อรังได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องและมีการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม จะสามารถช่วยชะลอการเสื่อมของไตและคงไว้ซึ่งการทําหน้าที่ของไตที่เหลืออยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ไตวายเรื้อรัง
ภาพจาก buoyhealth.com

 

การรักษาในระยะที่ได้รับการบําบัดทดแทนไต
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขจัดของเสียออกจากร่างกาย ด้วยวิธีการขจัดของเสียออกทางเยื่อบุช่องท้อง (peritoneal dialysis [PD]) การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (hemodialysis [HD]) และการผ่าตัดเปลี่ยนไต (kidney transplantation

พฤติกรรมสุขภาพ
เป็นแบบแผนการดําเนินชีวิต ที่ช่วยให้บุคคลมีภาวะสุขภาพสูงสุดทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ซึ่งบุคคลจะปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพเพื่อปรับปรุงสุขภาพให้ดีขึ้น และเพื่อคงไว้ซึ่งภาวะสุขภาพที่ดี และเป็นการ แสดงถึงศักยภาพของมนุษย์ พฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมสําหรับผู้ที่เป็นโรคไตเรื้อรัง จึงเป็นกิจกรรมที่ทําเพื่อส่งเสริมสุขภาพและช่วยในการควบคุมภาวะของโรค ไม่ให้มีความรุนแรงมากขึ้น รวมทั้งป้องกันอันตรายจากการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงจากโรค ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้แก้

 

ไตวายเรื้อรัง

 

 1. การกิน
  อาหารและน้ำที่เหมาะสม เพื่อลดการทํางานของไตและลดการคั่งของของเสียที่เกิดจากการเผาผลาญ อาหารโปรตีน และช่วยให้มีความสมดุลของน้ำและเกลือแร่ในร่างกาย โดยการจํากัดปริมาณ สารอาหารโปรตีน โซเดียม โปแตสเซียม ฟอสเฟตและไขมัน 
 2. การออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอ
  อย่างน้อย 3 วันในหนึ่งสัปดาห์ โดยเป็นการออกกําลังกายที่ใช้ระยะเวลาประมาณ 30-50 นาที เช่น การเดินช้าๆ การเดินเร็ว การปั่นจักรยาน การเดินขึ้นลงบันได เป็นต้น 
 3. การพักผ่อนอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมงต่อวัน และการจัดการกับความเครียด
  ได้แก่ การผ่อนคลาย การพูดคุยระบายความรู้สึกกับบุคคลในครอบครัว เป็นต้น

……………………………………………

นอกจากนี้ การปฏิบัติตัวด้านการรักษา และการดูแลตนเองทั่วไป ได้แก่ การใช้ยาการรักษาความสะอาดของร่างกายการสังเกตอาการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติ เช่น อาการบวม อาการหายใจลําบาก นอนราบไม่ได้ การสังเกตสีของ อุจจาระ เป็นต้น รวมทั้งการติดตามข่าวสารด้านสุขภาพ และการมาพบแพทย์ตามนัดก็สำคัญเช่นกันค่ะ ^^

 

เนื้อหาโดย Dodeden.com

เรื่องน่าสนใจ