INVISALIGN เทรนด์จัดฟันแบบใหม่ บางใส ไร้เครื่องมือติดฟัน! ที่เราต้องยอมรับเลยว่า เทคโนโลยีการจัดฟันในปัจจุบันนี้ ถือว่ามีพัฒนาการและความหลาก หลายที่ต่างไปจากเดิมมาก เพื่อให้คนที่อยากมีฟันสวย และเผยรอยยิ้มที่มั่นใจได้เลือกสรรวิธีที่เหมาะสมกับตัวเองที่สุด

 

INVISALIGN
ภาพจาก anewreasontosmile.com

 

นี่ถือเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่จะไม่สร้างความรําคาญใจ ไม่ต้องคอยกังวลเกี่ยวกับเครื่องมือทั้งหลายที่จะคอยเป็นปัญหา เพราะมันคือการจัดฟันแบบใหม่ ที่จะไม่มีใครรู้เลยว่าคุณกําลังจัดฟันอยู่!

 

INVISALIGN เทรนด์จัดฟันแบบใหม่ บางใส ไร้เครื่องมือติดฟัน!

ฟันซี่ที่ไม่จําเป็นต้องเคลื่อนที่ก็ไม่ต้องเคลื่อนที่ให้เสียเวลาและยังมีความ แม่นยําในเรื่องของระยะเวลา โดยส่วนมากการจัดฟันแบบนี้ จะใช้เวลาเร็วกว่าการจัดฟันแบบปกติ คือเพียง 1 ปี ก็เสร็จสิ้นการรักษา หรือหากคนไข้ไม่ได้ใส่เครื่องมือเป็นเวลานาน ก็สามารถย้อนกลับมาใส่ เครื่องมืออีกได้ อีกทั้งผู้ที่ใส่ฟันปลอมหรือครอบฟันมาก็สามารถใส่ เครื่องมือได้โดยไม่มีปัญหา และการจัดฟันวิธีนี้ยังเหมาะสําหรับผู้ที่ ไม่ต้องการให้เห็นเครื่องมือ อาจจะเนื่องด้วยการทํางาน บุคลิกภาพ


 

INVISALIGN
ภาพจาก oral4d.com

 

การจัดฟันชนิดนี้ จะใช้เทคโนโลยี 3D Computer graphic design ขั้นสูง ที่จะออกแบบการทํางานของเครื่องมืออย่างแม่นยํา โดยจะกําหนดทิศทางและตําแหน่งการเคลื่อนที่ของฟันตามระยะที่เป็นขั้นตอน จากนั้น จะทําการออกแบบเครื่องมือจัดฟันตามตําแหน่งการเคลื่อนที่ของฟัน ที่ได้ถูกวางแผนการรักษาเอาไว้เป็นลําดับ โดยเครื่องมือจัดฟัน จะมีลักษณะเป็นพลาสติกใส มีจํานวนชิ้นของเครื่องมือเท่ากับระยะการเคลื่อนที่ของฟันที่ถูกออกแบบไว้ โดยมีระยะการเคลื่อนที่ประมาณครั้งละ 0.25 มิลลิเมตร ซึ่งผู้ที่จัดฟัน สามารถเปลี่ยนเครื่องมือด้วยตัวเองทุกๆ 2 สัปดาห์ และไม่เป็นปัญหาให้ต้องกังวล สําหรับผู้ที่ไม่อยากใส่เครื่องมือจัดฟันที่ติfอยู่กับฟันจนสร้างความรําคาญ

 

INVISALIGN
ภาพจาก emdental.com

ข้อดี

การเคลื่อนที่จะได้เปรียบมากกว่าการจัดฟันแบบมีเครื่องมือ เพราะฟันจะเคลื่อนที่ทั้งบนและล่างไปพร้อมๆ กัน อีกทั้งฟันซี่ที่ไม่จําเป็นต้องเคลื่อนที่ ก็ไม่ต้องเคลื่อนที่ให้เสียเวลา และยังมีความแม่นยําในเรื่องของระยะเวลา โดยส่วนมากการจัดฟันแบบนี้ จะใช้เวลาเร็วกว่าการจัดฟันแบบปกติ คือเพียง 1 ปี ก็เสร็จสิ้นการรักษา หรือหากไม่ได้ใส่เครื่องมือเป็นเวลานาน ก็สามารถย้อนกลับมาใส่เครื่องมืออีกได้ อีกทั้งผู้ที่ใส่ฟันปลอม หรือครอบฟันมา ก็สามารถใส่เครื่องมือได้โดยไม่มีปัญหา และการจัดฟันวิธีนี้ ยังเหมาะสําหรับผู้ที่ไม่ต้องการให้เห็นเครื่องมือ อาจจะเนื่องด้วยการทํางาน บุคลิกภาพทางสังคม หรือความไม่มั่นใจที่จะใส่เครื่องมือจัดฟัน แถมยังสะดวกสบาย จะถอดหรือใส่เวลาใดก็ได้ตามต้องการ

••••••••••••••••••••••••

การจัดฟันแบบนี้ เป็นเทคโนโลยีการจัดฟันจากอเมริกา มีมานานกว่า 15 ปีแล้ว มีการตั้งสถาบันการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง มีผู้รับการรักษาแล้วมากกว่า 1,500,000 รายทั่วโลก เพราะฉะนั้นจึงมั่นใจได้ว่าปลอดภัย หายห่วงค่ะ

 

เนื้อหาโดย Dodeden.com

เรื่องน่าสนใจ