Rapid Prototyping เทคโนโลยีทางการแพทย์ ที่ช่วยวางแผนการทำงานให้ง่ายขึ้น เพราะในอดีต การวางแผนการรักษาสำหรับการผ่าตัดศัลยกรรม แพทย์จะวิเคราะห์เพื่อวางแนวทางการรักษาได้จากฟิล์มเอ็กซเรย์ของเราเท่านั้น เพื่อประมวลภาพรวมทั้งหมดในการรักษา แต่ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่จะช่วยให้การผ่าตัดมีประสิทธิภาพ สะดวก และง่ายดายขึ้น ด้วยการสร้างหุ่นจําลองทางการแพทย์ 3 มิติ หรือ RP ซึ่งเป็นการสร้างแบบจําลองที่เหมือนโครงสร้างร่างกายจริงๆ โดยอาศัยข้อมูลพื้นฐานจากภาพถ่ายทางการแพทย์

เทคโนโลยีชั้นนี้ เป็นประโยชน์อย่างมากต่อวงการศัลยกรรมบ้านเรา ไม่ว่าจะเป็นการทําศัลยกรรมพลาสติก ศัลยกรรมช่องปาก หรือศัลยกรรมประสาท เพราะจะช่วยวินิจฉัย วางแผน การผ่าตัดล่วงหน้าได้ รวมถึงการออกแบบและสร้างวัสดุฝังใน (Implant) ได้อีกด้วย โดยถูกพัฒนาขึ้นบนหลักการพื้นฐานของวิศกรรมย้อนรอย (Reverse Engineering) ที่มีขั้นตอนในการลอกและการสร้างต้นแบบ ที่ถูกนํามาประยุกต์ใช้ทางการแพทย์

Rapid Prototyping เทคโนโลยีวงการศัลยกรรม
ช่วยวางแผนการทำงานให้ง่ายขึ้น

โดยเริ่มจากการสร้างภาพ 3 มิติ สร้างแบบจําลองชิ้นส่วนที่ต้องการ จากนั้นใช้เทคโนโลยี RP ในการสร้างชิ้นส่วนจําลอง เพื่อนําไปใช้สร้างวัสดุจริง แล้วจึงทําการผ่าตัดปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วยต่อไป

Rapid Prototyping
ภาพจาก head-face-med.biomedcentral.com

RP มีกระบวนการทํางานอย่างไร?

เริ่มจากการนําข้อมูลของเราในรูปแบบของ E-Data ที่ได้จากการทํา Xray จากเครื่อง CT Scanner หรือ MRI Scanner เพื่อนําข้อมูลของมาแปลงเป็นรูปแบบจําลอง 3 มิติ และเป็นไฟล์ชนิด STL ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (MIMICS) จากนั้น ข้อมูลดังกล่าวจะสามารถส่งไฟล์ไปยังเครื่อง RP ใน รูปแบบ RP Slice ที่มีลักษณะเป็นชั้นๆ เพื่อสร้างต้นแบบชิ้นส่วนที่ต้องการ แพทย์สามารถใช้ต้นแบบที่สร้างขึ้นนี้ ในการวางแผนการผ่าตัดได้

ประโยชน์ของ RP

เป็นเครื่องมือในการสื่อสารที่ดีระหว่างทีมศัลยแพทย์ หรือแพทย์กับผู้ป่วย ใช้ในการวางแผนการผ่าตัดต่าง เช่น การหาตําแหน่ง รูปทรง และขนาดของกระดูกทดแทนจากร่างกายของผู้ป่วย ช่วยลดเวลาในการผ่าตัดลงได้มากกว่า 50% ลดเวลาในการดมยาสลบ ลดความเสี่ยงระหว่างการผ่าตัด ช่วยให้ผลการผ่าตัดมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

••••••••••••••••••

และเทคโนโลยีนี้ ก็มีประโยชน์อย่างมากในการช่วยวางแผนผ่าตัดกระดูกขากรรไกร และใบหน้า สําหรับผู้ที่มีโครงสร้างของใบหน้าผิดรูป เช่น คางเบี้ยว กรามยื่น หน้าไม่เท่ากัน ฯลฯ ซึ่งอาจจะเกิดจากอุบัติเหตุ หรือทําเพื่อความสวยความงามก็ตาม นอกจากนี้ ยังเป็นประโยชน์สําหรับการผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติภายในช่องปากอีกหลายอย่าง เช่น มีผู้ป่วยคางยื่น คางเล็ก หรือยิ้มเห็นเหงือก เหล่านี้เป็นต้น

 

เนื้อหาโดย Dodeden.com

ป้ายกำกับ:

เรื่องน่าสนใจ