“Evusheld” สามารถป้องกันการดำเนินโรคของโควิด-19 หรือการเสียชีวิต จากการทดลองระยะที่ 3 แท็คเคิล (TACKLE)

“Evusheld” สามารถป้องกันการดำเนินโรคของโควิด-19 หรือการเสียชีวิต จากการทดลองระยะที่ 3 แท็คเคิล (TACKLE)

เรื่องน่าสนใจ