วันที่ 25 มกราคม 2565 ณ อาคารกรมสนับสนุนบริการสขภาพ (กรม สบส.) นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านมาตรฐานกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง บทกำหนดโทษ และขั้นตอน วิธีการขออนุญาตประกอบกิจการ ขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการ และขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการให้แก่ผู้ประกอบการ ผู้ดำเนินการ และผู้ให้บริการในสถานประกอบกิจการดูแลผู้สูงอายุฯ เพื่อให้เข้าสู่กฎหมายและมีมาตรฐานเดียวกัน ส่งผลให้ผู้สูงอายุที่ใช้บริการมีความปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างความเชื่อมั่นให้แก่บุตรหลานในการใช้บริการ

 

กรม สบส

 

ในโอกาสนี้กรม สบส. ได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบกิจการและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ร่วมแรงใจกันพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของกิจการดูแลผู้สูงอายุฯ เพื่อเป็นการรองรับผู้สูงอายุที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต และสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการได้อย่างปลอดภัย และมีทางเลือกมากขึ้นสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อให้ไทยบรรลุเป้าหมายการเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติที่เข็มแข็ง เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ โดยการสัมมนาดังกล่าวมีการปฏิบัติการตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด ด้วยการตรวจคัดกรองผู้เข้าร่วมสัมมนาด้วยชุดตรวจ ATK มีการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และเว้นระยะห่าง เพื่อความปลอดภัย

 

 

 

 

สนใจหาข้อมูลและปรึกษาศัลยกรรมได้ที่นี่

โดดเด่น
ศัลยกรรม
webdodeden

 

เรื่องน่าสนใจ