กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดติวเข้มการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ แก่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และพนักงานเจ้าหน้าที่ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ใน 76 จังหวัด มุ่งสร้างความรอบรู้ในการบังคับใช้กฎหมายอย่างรอบคอบ ชอบธรรม ขจัดภัยในด้านสุขภาพ ทั้งคลินิกเถื่อน หมอเถื่อน หมอกระเป๋า และร้านนวดเถื่อน ให้หมดจากสังคมไทย

 

กรม สบส

 

วันนี้ (2 ธันวาคม 2565) ณ อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรม สบส. ให้สัมภาษณ์ว่า ด้วยกรม สบส. เป็นหน่วยงานหลักในการบังคับใช้กฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบริการสุขภาพ ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลและกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ โดยได้มอบอำนาจการบังคับใช้กฎหมายข้างต้นให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ทั่วประเทศ ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับบริการจากสถานพยาบาล และสถานประกอบการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และสมประโยชน์ ซึ่งความสำเร็จของภารกิจในการคุ้มครองผู้บริโภค และปราบปรามคลินิกเถื่อน หมอเถื่อน หมอกระเป๋า หรือร้านนวดเถื่อน ซึ่งถือเป็นภัยร้ายแรงต่อสุขภาพประชาชน ที่จะต้องเร่งขจัดให้หมดไปจากสังคมไทยนั้น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดในฐานะผู้รับมอบอำนาจ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายจึงถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าว ดังนั้น กรม สบส. จึงกำหนดจัดประชุมชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจ กรณีการบังคับใช้กฎหมายที่ได้รับมอบอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลและกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ในวันนี้ขึ้น โดยเชิญผู้เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมาย อาทิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และพนักงานเจ้าหน้าที่ในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ทั้ง 76 จังหวัด เข้าร่วมรับฟังการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง Onsite และ Online

 

 

ด้าน ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวต่อว่า ในการประชุมฯ ครั้งนี้ กรม สบส. ได้จัดเตรียมวิทยากรที่มากด้วยประสบการณ์ในด้านการบังคับใช้กฎหมาย พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกองกฎหมาย ผู้อำนวยการกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ และผู้อำนวยการกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ มาร่วมบรรยายในหัวข้อที่มักจะได้รับการสอบถาม หรือมีข้อหารือ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การขออนุญาตสถานพยาบาล การขออนุญาตสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ การมอบอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลและกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ การใช้อำนาจทางปกครองและคำสั่งทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และกรณีศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ซึ่งจะช่วยส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมประชุมฯ เกิดความรอบรู้ในการบังคับใช้กฎหมายอย่างรอบคอบ ชอบด้วยกฎหมาย สามารถออกคำสั่งทางปกครอง และการดำเนินคดีในชั้นศาลกับผู้กระทำผิดกฎหมายได้อย่างเด็ดขาด

 

 

 

สนใจหาข้อมูลและปรึกษาศัลยกรรมได้ที่นี่

โดดเด่น
ศัลยกรรม
webdodeden

 

เรื่องน่าสนใจ