กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แนะผู้รักสุขภาพใช้บริการฟิตเนส ยึดสุขบัญญัติ 5 ส. ด้วยการสังเกตอาการ สวมหน้ากากอนามัย ใส่ใจเว้นระยะห่าง สะอาดอยู่เสมอ และสิ่งของส่วนตัว ไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่น ห่างไกลโควิด 19

 

กรม สบส

 

นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่มีการผ่อนคลาย สถานประกอบการต่างๆ เช่น สถานที่ออกกำลังกายหรือฟิตเนสได้มีมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ให้บริการและผู้รับบริการทุกคน ด้วยข้อจำกัดของพื้นที่ และอุปกรณ์ ออกกำลังกาย แบบต่างๆ ผู้ประกอบการได้ปรับตัวรองรับมาตรการต่างๆ ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ในการป้องกันการแพร่ระบาดและป้องกันโรคโควิด 19 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพแนะสุขบัญญัติในการดูแลของใช้ให้สะอาด การล้างมือให้สะอาด และการมีจิตสำนึกต่อส่วนรวมร่วมสร้างสรรค์สังคม โดยแนะนำให้ปฏิบัติตามแนวทาง 5 ส. ดังนี้ 1) สังเกตอาการ หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อย ควรงดใช้บริการ เพื่อป้องกันไม่ให้แพร่กระจายโรค หากมีความเสี่ยงให้ตรวจเบื้องต้นด้วยชุดตรวจ ATK 2) สวมหน้ากากอนามัย สวมหน้ากากอนามัยเมื่อต้องพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ฟิตเนสหรือผู้ใช้บริการ ยกเว้นขณะออกกำลังกาย เพราะอาจได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอ 3) ใส่ใจเว้นระยะห่าง เว้นระยะห่างจากผู้อื่น 1-2 เมตร หลีกเลี่ยงการพูดคุยโดยไม่จำเป็น หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องเล่นพร้อมกันหรือใกล้ชิดกัน 4) สะอาดอยู่เสมอ ล้างมือบ่อยๆ ให้สะอาดหลังหยิบจับสิ่งของ และทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องเล่น 5) สิ่งของส่วนตัว ไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่น ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น กระบอกน้ำ ผ้าขนหนูเช็ดหน้า และไม่ควรวางผ้าขนหนูบนเครื่องเล่น ซึ่งการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย ส่งผลดีต่อสุขภาพ และเมื่อปฏิบัติตามแนวทาง 5ส. แล้ว จะทำให้เข้าใช้บริการสถานออกกำลังกาย/ฟิตเนส อย่างปลอดภัยจากโควิด 19 ได้

 

 

ด้านนายแพทย์สามารถ ถิระศักดิ์ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า นอกจากผู้ใช้บริการที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันโควิด 19 แล้ว ผู้ให้บริการหรือผู้ดูแลสถานที่ออกกำลังกายหรือฟิตเนส ต้องดูแลทำความสะอาดทั้งสถานที่และเครื่องมือ อุปกรณ์ในการออกกำลังกาย และจุดสัมผัสเสี่ยงต่างๆ เช่น เคาน์เตอร์ จุดนั่งพักรอ ลูกบิดประตู ราวจับ เป็นต้น รวมถึงทำความสะอาดห้องน้ำอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง และต้องจัดให้มีสบู่สำหรับล้างมือหรือแอลกอฮอล์เจลอย่างเพียงพอ ต้องมีระบบระบายอากาศที่ดี ให้เปิดประตูหรือหน้าต่างเป็นระยะ มีมาตรการในการเว้นระยะห่าง จำกัดจำนวนคนเข้าใช้บริการ โดยจัดให้มีระบบการลงทะเบียนจองคิวออนไลน์ รวมทั้งระบบชำระเงินออนไลน์ เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้เข้าใช้บริการ พร้อมทั้งให้คำแนะนำด้านมาตรการป้องกันโควิด 19 แก่ผู้ใช้บริการ สำหรับผู้ใช้บริการสถานที่ออกกำลังกายหรือฟิตเนส ควรปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เพราะเชื้อโควิด 19 เรามองไม่เห็นอาจจะติดอยู่กับสิ่งต่างๆ ที่เราสัมผัสขณะออกกำลังกาย ทั้งนี้ ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการสามารถใช้หลักสุขบัญญัติแห่งชาตินำไปปฏิบัติให้เป็นนิสัย จะเป็นเกราะป้องกันในการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานที่ออกกำลังกายหรือฟิตเนสได้

 

สนใจหาข้อมูลและปรึกษาศัลยกรรมได้ที่นี่

โดดเด่น
ศัลยกรรม
webdodeden

 

เรื่องน่าสนใจ