ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์

สบส.เร่งคุมคลินิกเสริมสวย 1,458 แห่ง ทำตามกฎหมาย ได้เกณฑ์มาตรฐาน 4 ด้าน ย้ำแพทย์ต้องมีวุฒิบัตรผ่านการรับรองจากแพทยสภาถึงโฆษณาความเชี่ยวชาญได้ แนะ ข้อสังเกตก่อนศัลยกรรม 3 สิ่งก่อนเข้ารับบริการ เพื่อความปลอดภัย ไม่ถูกหลอกลวง

ข้อสังเกตก่อนศัลยกรรม

น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรือวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กล่าวว่า ปัจจุบันนี้ประชาชนทั้งชายและหญิงให้ความสำคัญความสวยความงามกันมาก และอายุน้อยลงเรื่อยๆ ไม่เฉพาะในกลุ่มผู้ทำงาน ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานี้ ธุรกิจประเภทนี้มีมูลค่าตลาดประมาณ 14,000 ล้านบาท และมีอัตราการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่เศรษฐกิจ

ประชาชนจึงมีความเสี่ยงตกเป็นเหยื่อของหมอเถื่อน หมอกระเป๋า หรือการลักลอบโฆษณาอวดอ้างการรักษาที่เกินความจริงในสื่อออนไลน์จำนวนมาก สบส.จึงเน้นหนักดำเนินมาตรการอย่างเข้มงวด เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยประชาชน ประกอบด้วยการตรวจสอบ ควบคุมมาตรฐานของคลินิกเสริมความงามทั่วประเทศ

ซึ่งขณะนี้ขึ้นทะเบียน 1,458 แห่ง ให้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ประกาศตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 ว่าด้วยกำหนดลักษณะ ชื่อสถานพยาบาล ลักษณะการให้บริการ การแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล อัตราค่ารักษา ค่าบริการและสิทธิของผู้ป่วย ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2558 เป็นต้นมา และมาตรการเฝ้าระวัง ให้ความรู้ประชาชน ร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแส ร้องเรียนหมอเถื่อน สถานพยาบาลเถื่อน หรือปัญหาที่เกิดขึ้นหลังรับบริการ เพื่อลงโทษตามกฎหมาย

น.ต.นพ.บุญเรือง กล่าวว่า ตามกฎกระทรวง ได้กำหนดให้บริการเสริมความงามอยู่ในกลุ่มของคลินิก เวชกรรมและคลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง จะต้องมีมาตรฐานครบ 4 ด้าน ได้แก่

  1. สถานที่ต้องสะอาด มีห้องตรวจหรือห้องให้การรักษาเป็นสัดส่วน มิดชิด ปลอดภัยต่อผู้รับบริการ เครื่องมือในห้องผ่าตัดเล็กและผ่าตัดใหญ่ได้มาตรฐาน
  2. ผู้ที่ยื่นคำขออนุญาตดำเนินการสถานพยาบาลต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สามารถดูแลสถานพยาบาลได้อย่างใกล้ชิด และไม่เป็นผู้ดำเนินการหรือผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลเอกชน หรือหน่วยงานรัฐที่มีเวลาปฏิบัติงานซ้ำซ้อนกัน
  3. ชนิดและจำนวนเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นประจำสถานพยาบาลตามกฎหมายต้องได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
  4. ชื่อสถานพยาบาลต้องไม่ขัดแย้งกับกฎกระทรวงว่าด้วยชื่อ และไม่ฝ่าฝืนการโฆษณา ต้องไม่ใช้คำที่มีลักษณะชักชวน เป็นเท็จ หรือโอ้อวดเกินความจริงทางสื่อทำให้ประชาชนเข้าใจผิด

“โดยเฉพาะอย่างยิ่งแพทย์เชี่ยวชาญด้านความงามที่ให้การรักษา จะต้องได้รับวุฒิบัตรหรืออนุมัติจากแพทยสภาเท่านั้นจึงจะสามารถโฆษณาความเชี่ยวชาญทางการรักษาได้ ส่วนแพทย์เวชกรรมทั่วไปที่ไม่ได้จบเฉพาะทางด้านความงามหรือผิวหนังจะโฆษณาความเชี่ยวชาญไม่ได้ หากฝ่าฝืนจะมีความผิดฐานเป็นการโฆษณาเท็จ ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541

ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท และให้ปรับอีกวันละไม่เกิน10,000 บาทนับแต่วันที่ฝ่าฝืน จนกว่าจะระงับการโฆษณาดังกล่าว โดยคลินิกทุกแห่งต้องจัดทำบันทึกรายงานการรักษาผู้ป่วยทุกราย และระบบรายงานประจำปีด้วย ซึ่งในปี 2559 นี้ กรมสบส.จะร่วมกับงานคุ้มครองผู้บริโภคของสำนักงานสาธารณสุขทุกจังหวัดทั่วประเทศตรวจสอบอย่างใกล้ชิด หากพบไม่เป็นไปตามกฎหมาย มีโทษตามมาตรา 65 ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 มีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ” น.ต.นพ.บุญเรืองกล่าว

ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กล่าวว่า ขอเน้นย้ำให้ประชาชนศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด ก่อนการตัดสินใจเสริมความงาม ไม่หลงเชื่อโฆษณาอวดอ้างการรักษาเกินจริง เช่นสวยทันตา หรือราคาที่ถูก ขอให้เลือกรับบริการจากสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐานและขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องเท่านั้นโดยสังเกตได้จากหลักฐานต่างๆ ดังนี้

  1. การแสดงใบอนุญาตให้ประกอบกิจการและใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย
  2. ด้านหน้าสถานพยาบาลต้องมีแผ่นป้ายขนาดใหญ่แสดงชื่อสถานพยาบาล ประเภทและลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาล รวมทั้งเลขที่ใบอนุญาต 11 หลักที่ให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล
  3. แพทย์ที่ทำการรักษาขณะนั้น ต้องตรงตามรูปถ่ายและเลขที่ใบอนุญาตของแพทย์หรือผู้ประกอบวิชาชีพที่แสดงไว้ในคลินิก หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแพทย์ หรือสถานพยาบาล

รวมทั้งหากพบหมอเถื่อน และสถานพยาบาลเถื่อน สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่เว็บไซต์และเฟซบุ๊คสารวัตรสถานพยาบาลออนไลน์ (http://www.mrd.go.th/mrdonline2014), เฟซบุ๊กมือปราบสถานพยาบาลเถื่อน และสายด่วน สบส. 0 2193 7999 ตลอด 24 ชั่วโมง และจะดำเนินการเร่งตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับแจ้งเพื่อดำเนินการด้านกฎหมายต่อไปโดยเร็วที่สุด

สนใจหาข้อมูลและปรึกษาศัลยกรรมได้ที่นี่

โดดเด่น ศัลยกรรม webdodeden  

เรื่องน่าสนใจ