ดูแลผู้ป่วยจิตเวช  ที่คนใกล้ตัวสามารถช่วยได้ การเจ็บป่วยด้วยโรคทางจิตเวช มีโอกาสเป็นโรคเรื้อรังสูง และจําเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อควบคุมอาการและป้องกันไม่ให้อาการกําเริบ ครอบครัวจึงมีส่วนสําคัญยิ่งต่อการทําหน้าที่ดูแลให้ผู้ป่วยได้มีโอกาสรับการรักษาตามแผนการรักษาของแพทย์ เพื่อให้เขาสามารถดําเนินชีวิตอยู่กับครอบครัวและสังคมได้ตามอัตภาพค่ะ

ดูแลผู้ป่วยจิตเวช กับ 3 เคล็ดลับที่คนใกล้ตัวสามารถช่วยได้

การกินยา 
คุณควรให้ผู้ป่วยได้กินยาตามแผนการรักษาของแพทย์ ไม่ควรเพิ่มหรือลดยา หรือกินยาเฉพาะยาบางชนิด กินยาให้สม่ำเสมอ หากมีอาการเปลี่ยนแปลงควรพา ผู้ป่วยไปพบแพทย์

กิจวัตรประจําวัน 
ผู้ป่วยทางจิตมักไม่ค่อยสนใจตัวเอง ดังนั้นคุณจึงควรกระตุ้นให้ผู้ป่วยได้ทํากิจวัตรประจําวันด้วยตัวเอง พยายามให้เขาได้ช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุด

การทํางาน 
คุณควรกระตุ้นให้ผู้ป่วยได้มีส่วนร่วมในการทํางานบ้าง เช่น งานบ้าน หรืองานอาชีพอื่นๆ ที่พอทำได้ง่ายๆ  เพื่อให้เขารู้สึกภาคภูมิใจ มีความรับผิดชอบ และไม่คิดฟุ้งซ่าน

การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางสังคม 
คุณควรเปิดโอกาสให้เขาได้ร่วมกิจกรรมในชุมชนบางเช่นกัน เช่น งานเทศกาลต่างๆ ร่วมกิจกรรมทางศาสนา เป็นจิตอาสา เป็นต้น เพื่อให้สังคมเกิดการยอมรับและลดอคติต่อเขาในที่สุดค่ะ

…………………………………………………………………………..

ผู้ป่วยทางจิต จะสามารถอยู่กับครอบครัวได้นานเท่าใดโดยไม่มีอาการกําเริบนั้น ขึ้นอยู่กับการดูแลเอาใจใส่จากญาติ หรือผู้ดูแลด้วยเช่นกัน นอกจากนี้การยอมรับ ไม่ล้อเลียน ไม่ซ้ำเติมกัน มีความเมตตาต่อผู้ป่วยจิตเวช ก็จะช่วยให้พวกเขาเหล่านี้ สามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวและสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี และมีความ สบายใจมากขึ้นค่ะ

 

เนื้อหาโดย Dodeden.com

เรื่องน่าสนใจ