น.อ. น.พ. กมล  วัฒนไกร

การศึกษา

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล    พ.ศ. 2523
 • วุฒิบัตรความรู้ความชำนาญศัลยศาสตร์ตกแต่ง( แพทยสภา)   พ.ศ  2528

 • Fellow of The American College of Surgeons  พ.ศ.. 2533
 • International fellow in  Plastic surgery, Cleveland , Ohio      2540-2541

ประวัติการทำงานในอดีต

 • ผู้อำนวยการ รพ.  กองบิน 1  จ. นครราชสีมา
 • หัวหน้าหน่วยศัลยกรรมตกแต่งกองศัลยกรรม  รพ. ภูมิพลอดุลยเดช
 • ประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยศัลยกรรม
 • เลขาธิการ  การจัดการประชุมนานาชาติ The 9th International  Congress of The Oriental Society of Aesthetic Plastic Surgery :  December 2004  Bangkok Thailand .

หน้าที่ การทำงานปัจจุบัน

 • ผู้อำนวยการกองศัลยกรรม   ร.พ. ภูมิพลอดุลยเดช  กรมแพทย์ทหารอากาศ (น.อ. พิเศษ)
 • คณะกรรมการบริหาร  รพ. ภูมิพลอดุลยเดช –  เลขาธิการสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย  2547-2549
 • เลขาธิการ สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย  2548-2550
 • กรรมการบริหาร ชมรมจุลศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
 • ศัลยแพทย์ตกแต่งที่ปรึกษา  รพ. เม โย   รพ. วิภาวดี .   ร.พ .เซนทรัลเยเนอรัล  ร.พ. พญาไท 2
 • Scientific Chairman : The 13th ASEAN Congress of Plastic Surgery:    ChiangMai  2006

น.พ. กมล วัฒนไกร พบ. FACS.

คลินิคศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง-ผิวหนังกรุงเทพ
1 ) สาขาเกษตร

1/16 ถ.พหลโยธิน (40) ใกล้แยกเกษตร กทม
02-5794344 /02-5615408-9 / 01-8120565
2) สาขายูเนี่ยนมอลล์ ลาดพร้าว
02-9393056-7 /01-8181103
เลขาธิการ สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย

เรื่องน่าสนใจ