ที่มา: dodeden.com

แพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า เพื่อป้องปรามการกระทำผิด ขจัดภัยโฆษณาโอ้อวดเกินจริง และคุ้มครองประชาชนให้ได้รับบริการในด้านระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ปลอดภัย ตามที่มุ่งหวัง กรม สบส.จึงได้ออกประกาศ เรื่อง “หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและค่าใช้จ่ายในการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล” โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา

ส่งผลให้การโฆษณาหรือประกาศที่เกี่ยวกับสถานพยาบาลเอกชนจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้อนุญาตก่อนจึงเผยแพร่ได้ โดยประกาศฉบับนี้ ได้นิยามให้ การกระทำไม่ว่าโดยวิธีใดๆให้ประชาชน เห็น ได้ยิน หรือทราบ ข้อความ เสียง หรือภาพ เพื่อประโยชนทางการค้า เป็นการ “โฆษณาหรือประกาศ” ต้องขออนุมัติ จากผู้อนุญาตก่อนจึงจะเผยแพร่ได้

แต่หากเป็นการโฆษณา หรือประกาศ ซึ่งชื่อ และสถานที่ตั้งสถานพยาบาล หรือการแสดงรายละเอียดตามที่พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2559 กำหนดให้แสดง ณ สถานพยาบาล ไม่ต้องขออนุมัติ

ทั้งนี้ การโฆษณาหรือประกาศที่เผยแพร่ก่อนกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้จะต้องยื่นเรื่องขออนุมัติภายใน 90 วัน (1 พฤษภาคม 2561)

 โดยเมื่อยื่นเรื่องขออนุมัติแล้ว อนุโลมให้โฆษณาต่อไปได้จนกว่าจะได้รับแจ้งผลการพิจารณา แต่การโฆษณาดังกล่าวนั้นต้องไม่เข้าข่ายเป็นเท็จ หรือโอ้อวดเกินจริง หรือน่าจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับการประกอบกิจการของสถานพยาบาล

ด้าน นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า ตามประกาศกรม สบส.ฉบับนี้ได้กำหนดให้การโฆษณา หรือ ประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

ประเภทที่ 1 คือ การโฆษณา หรือประกาศฯ ซึ่งชื่อ คุณวุฒิ หรือความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพ, บริการทางการแพทย์, อัตราค่ารักษาพยาบาล ยาและเวชภัณฑ์, การให้ส่วนลดเพื่ออนุเคราะห์บุคคลด้อยโอกาส หรือสมาชิก, การแจ้งข่าวสาร

เช่น การทำลายเวชระเบียน ย้ายสถานที่ กิจกรรมสำคัญในวันต่างๆ และการแจ้งวัน เวลา ที่ให้บริการตามที่ได้รับอนุญาต และประเภทที่ 2 คือ การโฆษณาหรือประกาศนอกเหนือจากประเภทที่ 1

อาทิ การให้ส่วนลด หรือ การจัดโปรโมชั่นแก่ผู้รับบริการทั่วไป โดยการขออนุมัติจะต้องยื่นคำขอต่อผู้อนุญาต พร้อมด้วยข้อความ เสียงหรือภาพที่ใช้ในการโฆษณาหรือประกาศ หากทำขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศต้องจัดทำคำแปลภาษาไทย

ที่ผ่านการรับรองคำแปลจากหน่วยงานรัฐหรือเอกชนที่ดำเนินธุรกิจการแปลเอกสารที่ได้มาตรฐานสากลประกอบด้วย ซึ่งการพิจารณาอนุมัติโฆษณาหรือประกาศทั้ง 2 ประเภทผู้อนุญาตจะมีการพิจารณาอนุมัติหรือไม่ เมื่อได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว

อย่างไรก็ดี กรม สบส.ขอเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลอย่างเคร่งครัด หากพบว่าผู้ใดมีการเผยแพร่โฆษณา หรือ ประกาศของสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุมัติ จะถือว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2559 มีโทษปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาทและให้ปรับอีกวันละไม่เกิน 1 หมื่นบาท จนกว่าจะระงับการโฆษณา

หรือหากมีการโฆษณาโอ้อวดเกินจริง จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ปรับอีกวันละไม่เกิน 1 หมื่นบาทจนกว่าจะระงับการโฆษณา  

เรื่องน่าสนใจ