ที่มา: มติชน

เว็บไซต์ Coconut Bangkok นำภาพจากเว็บไซต์ของกระทรวงแรงงานซึ่งเป็นหน้าที่แสดงประกาศอาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวเป็นภาษาอังกฤษโดยใช้หัวข้อว่า “Careeraliensdo not” ซึ่งเว็บไซต์นี้กล่าวว่า เมื่อพิจารณาจากการใช้ภาษาที่กำกวม ข้อมูลดังกล่าวอาจมีเป้าหมายเป็นผู้อ่านจาก “ต่างดาว” จริงๆ ก็เป็นได้

alien

ข้อมูลดังกล่าวพยายามสื่อถึงอาชีพที่ห้ามชาวต่างด้าวทำแต่กลับใช้คำที่อ่านแล้วจับความหมายไม่ได้เช่นการห้ามขับขี่ยานพาหนะรับจ้างแต่อนุญาตให้ “pilotcountries” ได้ ซึ่งอาจแปลได้ว่า ขับเคลื่อนประเทศ? แต่จริงๆน่าจะหมายถึง งานขับขี่เครื่องบินระหว่างประเทศ

ด้วยรายชื่ออาชีพต้องห้ามที่ยาวเหยียด ไม่ว่าจะเป็น

“Job Budda” = รับงานเป็นพระพุทธองค์?

“indoor work with paper or cloth” = ทำงานในร่มเกี่ยวกับกระดาษหรือผ้า หรืออาจแปลว่างานทำร่มด้วยกระดาษหรือผ้า?

“Work shoes”, “Work knife”, “Work hat” และ “Work a gold and silver otter” (ทำเครื่องทอง, เงิน ตัวนาก?)

จนเว็บนี้ถามว่า “แล้วยังจะเหลืองานอะไรให้ฝรั่งทำอีกท่าน?”

jbhGshdBPsuhgB

นอกจากนี้ กระทรวงฯยังห้ามคนต่างด้าวทำงานที่เรียกว่า “paper hand job!” ซึ่งน่าจะหมายถึง งานทำกระดาษสาด้วยมือ แต่ฝรั่งอ่านแล้วอาจจับความหมายไปเป็นเรื่องทางเพศได้ ซึ่งทางเว็บไซต์กล่าวว่า น่าจะมิใช่ความผิดพลาดจากการใช้ Google Translate ซึ่งสามารถแยกแยะ “paper making” กับ “paper hand job” ได้ แต่น่าจะเป็นมุกตลกของกระทรวงแรงงานมากกว่า

อย่างไรก็ดี ขณะนี้หน้าเว็บดังกล่าวไม่มีปรากฏบนเว็บไซต์ของกระทรวงแรงงานแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลในคนต่างด้าวเข้าใจง่ายขึ้นก็เป็นได้

jMZkwXGRk7pDj

เรื่องน่าสนใจ