พลตำรวจโท นายแพทย์ อรรถพันธ์ พรมณฑารัตน์

ที่ปรึกษา(สบ 8)(ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ผ่าตัด)

โรงพยาบาลตำรวจ  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

กรรมการแพทยสภา

นายกสมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวยประเทศไทย 

ชื่อ                   พลตำรวจโท อรรถพันธ์          นามสกุล          พรมณฑารัตน์

เกิดวันที่           14   มีนาคม   2496            สถานที่เกิด        กรุงเทพฯ              อายุ        59   ปี

ภรรยาชื่อ              นางภัทรทรัพย์   พรมณฑารัตน์  อายุ  54 ปี

เป็นผู้ชำนาญให้การปรึกษาและออกแบบความงามเพื่อเสริมบุคลิกและโชคชะตา

ที่อยู่ ณพลักษณ์ ศัลยกรรมคลินิก   155/22  หน้าบิ๊กซีถนนแจ้งวัฒนะ  เขตหลักสี่  ทุ่งสองห้อง  กทม.

โทร 02-5742022

 

home

วุฒิการศึกษา  

-คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล     มหาวิทยาลัยมหิดล   ได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต

(พ.ศ. 2517) และแพทยศาสตร์บัณฑิต (พ.ศ. 2519)

       -วุฒิบัตรผู้ชำนาญการศัลยศาสตร์ (แพทยสภา) พ.ศ.  2523

       –อนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

  (แพทยสภา) พ.ศ. 2546

        -ประกาศนียบัตรผู้ชำนาญการศัลยกรรมเสริมสวยใบหน้า ราชวิทยาลัย โสต  ศอ    นาสิกแพทย์

  แห่งประเทศไทย พ.ศ.   2550

-ประกาศนียบัตรแพทย์เวชศาสตร์การบิน พ.ศ.  2528  รุ่นที่ 7

-ประกาศนียบัตรแพทย์ศัลยกรรมเลเซอร์   พ.ศ. 2533

-วุฒิบัตรผู้บริหารงานตำรวจชั้นสูง  พ.ศ. 2538 รุ่นที่ 15

-วุฒิบัตรวิทยาลัยเสนาธิการทหาร  พ.ศ.  2546  รุ่นที่ 44

-วุฒิบัตรหลักสูตรบริหารภาครัฐร่วมกับเอกชนรุ่น 1 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(บรอ.รุ่นที่ 1)

พ.ศ. 2550

-ประกาศนียบัตรอบรมการบริหารโรงพยาบาล รุ่นที่ 38 ของโรงพยาบาลรามาธิบดี ปี 2552

การรับราชการ

-นายแพทย์โท งานศัลยกรรม โรงพยาบาลตำรวจ   เมื่อ  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2523

-นายแพทย์เอกงานศัลยกรรม โรงพยาบาลตำรวจ พ.ศ. 2529

-นายแพทย์พิเศษงานศัลยกรรม โรงพยาบาลตำรวจ เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.  2536

-นายแพทย์พิเศษ หัวหน้างานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลตำรวจ เมื่อ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.  2537

-นายแพทย์พิเศษ หัวหน้างานศัลยกรรม โรงพยาบาลตำรวจ    เมื่อ   1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.  2540

-รองผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เมื่อ 16 พ.ย.   พ.ศ. 2544

-ได้รับการโปรดเกล้าฯเลื่อนตำแหน่งผู้เป็นผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ  เมื่อ  14  มี.ค. 

พ.ศ. 2550 (ยศพลตำรวจตรี)

ได้รับการโปรดเกล้าฯเลื่อนตำแหน่งเป็นรองนายแพทย์ใหญ่(สบ 7) โรงพยาบาลตำรวจ  เมื่อ

1    ต.ค.   พ.ศ. 2550

ได้รับการโปรดเกล้าฯเลื่อนตำแหน่งเป็นที่ปรึกษา(สบ 8)(ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ผ่าตัด) โรงพยาบาลตำรวจ  เมื่อ 23 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2555 (ยศพลตำรวจโท)

 

ผลการปฏิบัติงานและเกียรติยศที่ได้รับ

                -เป็นแพทย์โรงพยาบาลตำรวจคนแรกที่ได้รับรางวัลชมเชยจากสมาคมแพทย์ทหารในการเขียนบทความทางวิชาการ  ปี พ.ศ. 2524

-ได้รับการคัดเลือกเป็นแพทย์ดีเด่นของโรงพยาบาลตำรวจ     พ.ศ.    2526       โดย

พล.ต.ต.ไมตรี   เรืองตระกูล    ผู้บังคับการโรงพยาบาลตำรวจ

-เป็นศัลยแพทย์คนแรกของโรงพยาบาลตำรวจที่ทำการผ่าตัดด้วยคาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์     พ.ศ.  2533

-เป็นศัลยแพทย์คนแรกของโรงพยาบาลตำรวจที่ทำการผ่าตัด    ด้วยการเจาะรูส่องกล้องผ่าตัดถุงน้ำดี   พ.ศ.   2535

ได้รับโล่ข้าราชการตำรวจที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดีเด่นของกรมตำรวจ จาก พล.ต.อ.สวัสดิ์ อมรวิวัฒน์   ในวันตำรวจ 13   ตุลาคม 2534

ตำแหน่งหน้าที่ในทางการแพทย์เพื่อสังคม

เป็นนายกสมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวยประเทศไทย  พ.ศ.  2546-ปัจจุบัน

 -เป็นนายกสมาคมแพทย์คลินิกไทย พ.ศ.2551-ปัจจุบัน

-เป็นกรรมการแพทยสมาคมปี พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน

-เคยเป็นกรรมการแพทยสภาวาระปี พ.ศ. 2550-2552

-ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแพทยสภาวาระปี  พ.ศ. 2556-2558 เมื่อ10ม.ค.2556

เรื่องน่าสนใจ