วัณโรคยุคใหม่ รู้เร็ว รักษาให้หายได้ไว ไม่แพร่เชื้อ! หากพูดถึงโรคนี้ เชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้าง มันเป็นโรคติดต่อเรื้อรังที่เป็นปัญหาทางสาธารณสุขของโลกมาช้านาน และปัจจุบันมีการกลับมาระบาดตามการแพร่ของโรคเอดส์ ทําให้ปัญหาวัณโรครุนแรงขึ้น ในยุคของการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ และเชื้อวัณโรคที่กําลังดื้อยาเพิ่มขึ้น มันก็ได้กลับมาเป็นมหันตภัยคุกคามชีวิตของคนทั่วโลกอีกครั้ง

 

วัณโรคยุคใหม่
ภาพจาก sensiseeds.com

 

ประเทศไทยมีอัตราการป่วยอยู่ในอันดับต้นๆ ของโลก โดยผู้ป่วยวัณโรคที่อยู่ในระยะแพร่เชื้อ สามารถแพร่เชื้อให้กับผู้อื่นได้ถึง 10 คนต่อปี โดย 1 ใน 10 คน มีโอกาสที่จะเป็นวัณโรคและถ้าผู้ป่วยแพร่เชื้อให้กับผู้ติดเชื้อเอดส์ โอกาสเป็นวัณโรคจะเพิ่มสูงขึ้น  โดยองค์การอนามัยโลก (World Health Organization ; WHO) ระบุว่า ในปีค.ศ. 1991  มีประชากรทั่วโลกที่ได้รับการติดเชื้อวัณโรคถึง 1,700 ล้านคน หรือประมาณ 1 ใน 3 ของประชากรโลกทั้งหมด นอกจากนี้ ยังพบว่าวัณโรค เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ในกลุ่มโรคติดเชื้อทั่วโลก ซึ่งมากกว่าการตายด้วยสาเหตของโรคเอดส ์ถึง 4 เท่า

 

วัณโรคยุคใหม่
ภาพจาก sensiseeds.com

 

การติดต่อเชื้อวัณโรค สามารถเข้าสู่ร่างกายทางอวัยวะต่างๆ ได้หลายทาง เช่น 

 • ระบบทางเดินหายใจ
  ผู้ป่วยวัณโรคเกือบทั้งหมดจะได้รับเชื้อในระบบทางเดินหายใจ แหล่งแพร่เชื้อ ที่สําคัญ คือเมื่อผู้ป่วยวัณโรคไอจาม จะมีละอองเสมหะ ถูกขับออกทางปากและจมูก การติดต่อโดยการสูดเอาละอองเสมหะขนาดเล็กที่ลอยกระจายอยู่ในอากาศเข้าสู่หลอดลมหรือถุงลม จะทําให้อักเสบติดเชื้อ
 • ระบบทางเดินอาหาร
  โดยการกินนมวัวที่มีเชื้อวัณโรค หรืออาจเกิดจากเด็กกินอาหารที่มีเชื้อวัณโรคจํานวนมากๆ เข้าไป ซึ่งโอกาสพบได้น้อยมาก

 

วัณโรคยุคใหม่
ภาพจาก Health Care Tips

อุปสรรคของการต่อต้านวัณโรค ที่หลายๆ คนอาจจะยังไม่รู้สาเหตุ

 1. ด้านความรู้เกี่ยวกับวัณโรคปอด
  ที่ผู้ป่วยวณโรคปอด ร้อยละ 55 ยังมีความไม่เข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับวัณโรคปอด เช่น เข้าใจว่าวัณโรคปอดเกิดจากการสูบบุหรี่  หรือดื่มสุรามาก และเกิดจากกรรมพันธุ์ ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่จะบอกว่า พ่อแมไม่เป็น ทําไมถึงเป็น
 2. ด้านความเชื่อของผู้ป่วยวัณโรคปอด
  ที่ยังมีความเชื่อที่ไม่ถูกต้อง  โดยที่ยังมีความเชื่อว่า การรักษาโรคนี้ให้หายนั้น แพทย์คือบุคคลที่สําคัญที่สุด เป็นหน้าที่ของแพทย์ฝ่ายเดียวและยังมีความคิดว่า การรักษาโรคนั้น       เป็นเรื่องยาก และใช้เวลาในการรักษานาน มีความเข้าใจว่า กินยาก็ตาย ไม่กินยาก็ตาย จึงเกิดความรู้สึกเบื่อหน่าย ท้อแท้ ไม่อยากกินยา
 3. ในด้านของพฤติกรรมการดูแลตัวเองผู้ป่วย
  ส่วนใหญ่ยังปฏิบัติไม่ถูกต้อง เช่น งดกินอาหารทะเล เพราะคิดว่าเป็นอาหารแสลง การกินยาไม่ครบ เพราะยามีจํานวนหลายเม็ด ไม่มาตามแพทย์นัดเพราะติดธุระ ลืมวันนัดยายังไม่หมด เพราะบางวันลืม

 

วัณโรคยุคใหม่
ภาพจาก wikipedia.org

 

การรักษา
การรักษาวัณโรคในปัจจุบัน มีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เนื่องจากมียาหลายชนิด ที่ใช้รักษาได้ดี ประสิทธิภาพของยาสูงมาก  ซึ่งสามารถรักษาผู้ปวยให้หายได้เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ ถ้าผู้ป่วยให้ความร่วมมือในการรักษาจนครบกําหนด การใช้ยาในการรักษาที่ถูกต้อง ทําให้โอกาสในการแพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้อื่นได้น้อยลง และที่สำคัญ การออกกำลังกายและการกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ก็เป็นเรื่องที่ควรให้ความสนใจมากเป็นพิเศษ เพราะถ้าหากยังกินอาหารที่ไม่มีประโยชน์เหมือนเดิม ก็จะยิ่งทำให้ร่างกายอ่อนแอได้

………………………………………………………

โรคนี้ เป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายขาดได้ค่ะ ถ้าผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยระบบยาระยะสั้น ที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างครบถ้วน และมีความถูกต้องทั้งขนาดและเวลา รวมทั้งมีการปฏิบัติตามคําแนะนําในการรักษาจากแพทย์และเจ้าหน้าที่ ซึ่งหมายรวมถึงการป้องกันและควบคุมโรค ไม่ให้เชื้อโรคแพร่กระจายไปสู่ผู้อื่นได้อีก

 

เนื้อหาโดย Dodeden.com

เรื่องน่าสนใจ