ที่มา: surgery.or.th

กว่าจะเป็น ศัลยแพทย์ตกแต่ง ต้องผ่านขั้นตอนและการเรียนรู้อะไรบ้างนะ? เชื่อว่าหลายคนก็ต้องเคยสงสัยว่า ศัลยแพทย์ที่เราไปทำศัลยกรรมด้วยนั้น มีความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านใดบ้าง

ซึ่งแพทย์ ก็เป็นอีกอาชีพหนึ่ง ที่จะต้องร่ำเรียนกันอย่างหนัก นับตั้งแต่จบมัธยมศึกษาตอนปลาย แล้วสอบเข้าเป็นนิสิตนักศึกษาแพทย์ใช้เวลา 6 ปี กว่าจะจบเป็นแพทยศาสตร์บัณฑิต จากนั้นจะต้องออกไปรับใช้ประเทศที่เรียกว่า “ใช้ทุน” (จริงๆ ไม่ได้รับทุนหรอก แต่เป็นข้อบังคับของรัฐบาล) เป็นระยะเวลาอีก 3 ปี จึงจะมีสิทธิ์มาขอเข้าฝึกอบรมเป็นแพทย์เฉพาะทางนั้นๆ ได้

กว่าจะเป็น ศัลยแพทย์ตกแต่ง ต้องผ่านขั้นตอนและการเรียนรู้อะไรบ้างนะ?

ยกเว้นบางสาขาที่ขาดแคลน เช่น วิสัญญีวิทยา, พยาธิวิทยา, นิติเวชวิทยา ฯลฯ ที่สามารถเข้ามาฝึกอบรมได้เร็วขึ้น ไม่ต้องรอถึง 3 ปี แต่สำหรับการจะเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งนั้น จะต้องรอภายหลังจบแพทยศาสตร์บัณฑิตจนครบ 3 ปี จึงจะมีสิทธิ์สมัครเป็นแพทย์ประจำบ้านได้ ซึ่งจำเป็นจะต้องเข้าฝึกอบรมทางด้านศัลยศาสตร์ทั่วไปก่อน เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานทางด้านศัลยศาสตร์

การผ่านการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ทั่วไปอาจใช้เวลา 1 ปี, 3 ปี, และ 4 ปี (ตามหลักสูตรที่เปลี่ยนแปลง) แล้วมาต่อทางด้านศัลยศาสตร์ตกแต่งอีก 2 ปี รวมเป็น 3 ปี, 5 ปี และ 6 ปี จึงจะมีสิทธิเข้าสอบเพื่อขอรับวุฒิบัตร, หนังสืออนุมัติเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งจากแพทยสภา มีศักดิ์ศรี การเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งอย่างเต็มภาคภูมิ ใช้เวลานับจากจบมัธยมศึกษาตอนปลายอย่างน้อย 14 ปี จึงจะจบเริ่มเป็นผู้เชี่ยวชาญได้

แพทย์ต่างชาติ

หลังจากปฏิบัติงานด้านศัลยศาสตร์ตกแต่งแล้ว 1 ปี จึงจะมีสิทธิสมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญของ สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทยได้ (www.plasticsurgery.or.th) และหลังจากปฏิบัติงานด้านศัลยกรรมตกแต่งแล้ว 2 ปี จึงจะสมัครเป็นสมาชิกของ สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทยได้ (www.surgery.or.th)

ศัลยแพทย์บางท่าน ที่ได้รับการฝึกอบรมและได้รับวุฒิบัตร (Board certify) ทางด้านศัลยกรรมตกแต่ง ที่สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทยรับรองจากต่างประเทศ ก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งฯ ทั้งสองสมาคมฯ นี้ได้เช่นกัน แต่จะต้องผ่านการสอบจากคณะกรรมการสอบและฝึกอบรมด้านศัลยศาสตร์ตกแต่งของแพทย์สภาก่อน หลังจากนั้นศัลยแพทย์ตกแต่งเหล่านี้ จะต้องฝึกฝนฝีมือ, การติดตามด้านวิชาการทั้งในและต่างประเทศ นำความรู้พื้นฐานด้านศัลยศาสตร์ทั่วไป, ศัลยศาสตร์ตกแต่งเสริมสร้าง มาประยุกต์ใช้ในการทำศัลยกรรมตกแต่งเสริมสวย ให้ผลงานออกมาดีที่สุด, มีภาวะแทรกซ้อนน้อยที่สุด, ในกรณีเกิดภาวะแทรกซ้อนแล้วมีวิธีแก้ไขที่ถูกต้อง ที่สำคัญกว่านั้น คือรู้ข้อจำกัดของศาสตร์ทางด้านศัลยศาสตร์ตกแต่ง ที่รู้ว่าอะไรสมควรทำ สิ่งใดไม่สมควรทำ สิ่งใดทำแล้วผลจะออกมาดี สิ่งใดทำแล้วอาจมีผลแย่กว่าเดิม

••••••••••••••••••••••••

จะเห็นว่า การจะผลิตศัลยแพทย์ตกแต่งออกมาให้ได้ศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยที่เก่ง, ดี, มีคุณภาพนั้นต้องใช้เวลานานมากนับเป็น 10 ปี ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็เพื่อความปลอดภัย และประโยชน์ของประชาชนทั่วไป ให้ได้รับการบริการทางด้านศัลยกรรมตกแต่งเสริมสร้าง และเสริมสวยให้ได้ผลดีที่สุด เกิดภาวะแทรกซ้อนน้อยที่สุด ถ้าเกิดแล้วก็รู้วิธีแก้ไขที่ปลอดภัย ควรศึกษาข้อมูลให้มากๆ ก่อนตัดสินใจ เพราะการกระทำสิ่งใดกับร่างกายของเราย่อมมีผลกระทบทั้งสิ้น การแก้ไขในภายหลังจะทำค่อนข้างยาก และผลจะไม่ดีเท่าการทำครั้งแรก

 

เรียบเรียงเนื้อหาโดย Dodeden.com

เรื่องน่าสนใจ