ที่มา: dodeden

หากพูดถึง “แพทย์แผนจีน” เป็นศาสตร์การแพทย์ ที่เห็นผลการรักษาได้รวดเร็วมีผลข้างเคียงน้อย เช่นเดียวกันกับ แพทย์แผนไทย ที่สามารถรักษาโรคได้อย่างกว้างขวาง ดังนั้น หลักการและทฤษฎีการแพทย์แผนจีน จึงได้ถูกบันทึกและพัฒนาสืบต่อมานานกว่า 5,000 ปี และได้รับการยอมรับจากองค์การอนามัยโลก (WHO) แพทย์จากทั่วโลก และคนทั่วไป ในฐานะการแพทย์แบบองค์รวมในระบบสุขภาพของโลก

สำหรับ องค์ความรู้ หลักการ และทฤษฎีการแพทย์แผนจีน ที่เด่นๆ  นำมารวมไว้ใน สถาบันการแพทย์แผนจีน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รวมทั้งตาม สถานบันการศึกษาขื่อดัง คือ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ได้มี “คณะการแพทย์แผนจีนแห่งแรกในประเทศไทย” โดยเป็น คณะการแพทย์แผนจีน ( Faculty of Chinese Medicine ) หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต  ( Bachelor of Traditional Chinese Medicine )

เวลาเราเดินทางไปท่องเที่ยวตามเมืองต่างๆ ในประเทศจีน เราก็จะได้ไปชมแพทย์แผนจีน ที่เปิดให้นักท่องที่ยวได้ชม ภูมิปัญญาจาก “บรรพบุรุษจีน” หลากหลาย ชนิด

อย่างงไรก็ตาม ที่ผ่านมาเราอาจจะสับสนกับ การรักษาแนวนี้ที่เปิดตามห้องแถวบ้าง หรือ การต้มตุ๋น การหลอกลวง หมอจีนเถื่อน บ้าง  ดังนั้น นายแพทย์วิศิษฎ์  ตั้งนภากร อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ( กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข  ได้เข้ามาจัดการปัญหาตรงนี้เพื่อจัดระเบียบให้เรียบร้อยกว่าเดิมที่มีบางคนแอบอ้างให้การรักษาแบบผิดๆ

นักศึกษา หลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 ที่จัดโดย แพทยสภา ในฐานะสภาวิชาชีพเวชกรรม ร่วมกับ สถาบันพระปกเกล้า  บูรณาการองค์ความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ความเชี่ยวชาญแก่ผู้บริหารระดับสูงทางการแพทย์และสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อผลิตบุคลากรที่จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในการแก้ไขปัญหาวงการแพทย์และสาธารณสุขนำไปสู่การพัฒนาที่ยังยืนของประเทศไทยต่อไป

 ทั้งนี้ นายแพทย์วิศิษฎ์  เป็นอธิบดี แพทย์แผนปัจจุบัน คนแรกที่ได้สนับสนุนศาสตร์ทางด้านนี้ ได้เข้ามายกระดับผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนจีน ที่ไม่มีคุณวุฒิจบจากหลักสูตร 5 ปี จากสถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่กรมสบส.รับรองทั้งในและต่างประเทศ

แต่เป็นผู้ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้มาจากบรรพบุรุษ หรือ จากผู้ที่มีความรู้โดยตรง เช่นเดียวกับ หมอพื้นบ้านไทย เพื่อให้บุคลากรกลุ่มนี้ได้เข้าสู่ระบบการบริการที่มีมาตรฐาน

โดยกรม สบส.ได้ร่วมกับ สถาบันการแพทย์แผนจีน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จัดหลักสูตรอบรมพัฒนาความรู้ในด้านวิชาชีพ ตามที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีนกำหนดจำนวนไม่ต่ำกว่า 120 ชั่วโมง โดยออกหนังสือรับรองการผ่านหลักสูตรอบรม และยกระดับให้เป็นผู้ช่วยแพทย์แผนจีน  เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา

ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นในคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัย  ขณะนี้มีผู้ได้รับหนังสือรับรองทั้งหมด 342 คนทั่วประเทศ  กำหนดให้ต่ออายุหนังสือรับรอง ทุก 5 ปี

การปฏิบัติงานของผู้ช่วยแพทย์แผนจีนดังกล่าว จะต้องดำเนินการภายใต้ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2555 ที่ออกตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542  สามารถให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นโดยใช้ยาสมุนไพรจีน  และให้บริการบำบัดโรคและอาการ 4 กลุ่มโรค รวม 15 อาการ

ด้วยวิธีการฝังเข็ม  นวดทุยนา รมยา ได้แก่  1.อาการปวดศีรษะจากความเครียด ปวดเมื่อยทั่วไป ปวดไหล่ ปวดหลัง ปวดข้อ ปวดเอว  ที่ไม่ใช่มาจากกระดูกแตก หรือจากกระดูกเคลื่อนอย่างรุนแรง   2. อาการท้องอืด ท้องเสีย ท้องผูก อาหารไม่ย่อย 3. ไข้หวัด ไอ เจ็บคอ  และ 4.อัมพฤกษ์ อัมพาตเรื้อรัง 

โดยต้องปฏิบัติงานภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนหรือแพทย์แผนปัจจุบันที่ได้รับการอบรมเพิ่มเติมด้านการแพทย์แผนจีนในโรงพยาบาลหรือคลินิกแพทย์แผนจีนที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลพ.ศ. 2541

สำหรับการต่ออายุหนังสือรับรอง กรมสบส. ได้ออกประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน พ.ศ. 2559 กำหนด หลักเกณฑ์การต่ออายุหนังสือรับรองการผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยการแพทย์แผนจีนทุกคน จะต้องมีผลการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้   คือปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยแพทย์แผนจีน ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน หรือ แพทย์แผนปัจจุบัน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน

หรือได้รับการอบรมหรือเข้าร่มประชุมสัมมนาความรู้เกี่ยวกับการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง  หรือ เขียนบทความวิชาการเกี่ยวกับการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนลงในวารสาร นิตยสาร  เอกสารเผยแพร่ที่คณะกรรมการวิชาชีพฯรับรอง หรือ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่การเป็นผู้ช่วยแพทย์แผนจีน  โดยกำหนดให้ยื่นขอที่กรมสบส. ภายใน 30 วันก่อนก่อนหนังสือรับรองหมดอายุ โดยกรมสบส.จะพัฒนาบุคลากรกลุ่มนี้อย่างต่อเนื่อง

ในปี 2558 มีสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนเปิดให้บริการการแพทย์แผนจีนรวม 468 แห่งทั่วประเทศ แบ่งเป็นสถานพยาบาลภาครัฐ 357 แห่ง ที่เหลืออีก 111 แห่งอยู่ในภาคเอกชน   บริการรักษาด้านการแพทย์แผนจีนที่เปิดดำเนินการในประเทศขณะนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นการฝังเข็มบรรเทาอาการปวดต่างๆ  มีผู้ประกอบการโรคศิลปะสาขานี้ขึ้นทะเบียนทั่วประเทศ 835 คน

东南亚泰中医药研究院成立史

东南亚泰中医药研究院是中泰医学交流中心的新名称。一九九五年七月一日,泰国卫生部成立中泰医学交流中心,是属于医疗司下面一个处。旨在促进和发展泰医、中医的标准化,并使之能与现代医学配合,为人民服务,同时并作为促进中泰友谊的桥梁。
二00二年三月五日,泰国政府改革国家的构造,卫生部成立泰医和替代医学发展司。二00二年十月九日,中泰医学交流中心是属于泰医和替代医学发展司的替代医学院下面一个处。
二00四年七月廿六日,依据泰国卫生部泰医和替代医学发展司第 158/2005命令,泰医和替代医学发展司批准成立 “东南亚泰中医学研究院”

คลินิกแพทย์แผนไทย และ แผนจีน ของ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

เรื่องน่าสนใจ