ที่มา: Bpi Futsal League ที่มา: thairath.co.th

เรียบเรียงเนื้อหาโดย Dodeden.com

การซ้อมแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุดพระรามข้ามสมุทร-ยกรบ-รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งจะแสดงบริเวณด้านหน้าพระเมรุมาศ โดยมีผู้แสดงเป็นนาฏศิลปินจากสำนักการสังคีต นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปทั่วประเทศ 12 แห่ง และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รวมกว่า 89 คน ผู้พากย์ ผู้บรรเลง ขับร้อง และส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องกว่า 360 คน พร้อมประพันธ์บทขึ้นใหม่ เพื่อเทิดพระเกียรติ และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ 

มหรสพในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพ เวทีจะมีขนาดใหญ่กว่าที่ผ่านมาเพื่อให้สมพระเกียรติ ทั้งการแสดงโขนหน้าพระเมรุมาศ และมหรสพโขน ได้สืบสานปฏิบัติหน้าที่ตาม อ.เสรี หวังในธรรม ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ที่เคยจัดการแสดงมหรสพสมโภชตามโบราณราชประเพณี ในงานพระเมรุสมเด็จพระ ศรีนครินทราบรมราชชนนี และระดมความคิดคัดเลือกตอนที่สําคัญเพื่อเทิดพระเกียรติ

ในส่วนหนังใหญ่และโขนจะยึดตามโบราณราชประเพณี เริ่มจากชุดการแสดงเบิกหน้า พระหนังใหญ่ บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และในหลวง ร.9 ต่อด้วยหนังใหญ่ ชุดจับลิงหัวค่า และชุดรามาวตาร-ขับพิเภก จนถึง ชุดสีดาลุยไฟ-พระรามครองเมือง ขณะนี้จัดทําบทโขนเสร็จเรียบร้อยแล้ว และแจกจ่ายให้ผู้เชี่ยวชาญรับผิดชอบบทแต่ละตอนเพื่อจัดทําอย่างยิ่งใหญ่ นอกจากนี้จะมีการจัดสร้างเครื่องแต่ง กายโขนขึ้นใหม่ส่วนหนึ่งสําหรับตัวละครตัวเอก เช่น พระราม พระลักษณ์ ทศกัณฐ์

 

 

การแสดงโขนเป็นมหรสพสําคัญในเวทีโขนครั้งนี้จํานวน ผู้แสดงรวม 1,120 คน เฉพาะตอนรามาวตาร จํานวนผู้แสดงประมาณ 300 คน สานักการสังคีตได้เชิญสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และวิทยาลัยนาฏศิลป์ 12 แห่ง มาประชุม มอบหมายงาน ครูโขนละครและผู้เชี่ยวชาญประจําสถาบันการศึกษานั้นๆ รับหน้าที่ฝึกซ้อมและจัดการแสดงให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน ก่อนจะซ่อมย่อย ซ่อมรวมและก่อนวัน ประกอบพระราชพิธีจริง 1 สัปดาห์

 

 

ส่วนที่ท้องสนามหลวง ยังคงคลาคล่ำด้วยพสกนิกรจากทั่วประเทศ เดินทางมาเข่าถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยความจงรักภักดี และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อคนไทยทั้งชาติ อย่างหาที่สุดมิได้ โดยหัวแถวอยู่ที่บริเวณหน้าประตูวิเศษไชยศรี หางแถวอยู่ที่หน้าศาลฎีกาฝั่งสนามหลวง มีเจ้าหน้าที่ทั้งทหาร อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กติ้ง เทศกิจ กลุ่มจิตอาสา คอยดูแลและจัดระเบียบเข่าคิวเดินเข้าถวายสักการะพระบรมศพ เพื่อให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

เรื่องน่าสนใจ