โรคอ้วนของวัยรุ่นไทย เกิดจากกินไม่เป็น ไม่เน้นออกกําลังกาย รู้ไหมคะว่าปัญหาสุขภาพของเด็กวัยรุ่นไทยที่มีจํานวนไม่น้อย กําลังจะกลายเป็นโรคอ้วน ซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ต้องเร่งป้องกันและร่วมกันเฝ้าระวัง ก่อนที่ความอ้วนจะล้นประเทศ

โรคอ้วนของวัยรุ่นไทย

โรคอ้วนของวัยรุ่นไทย เกิดจากกินไม่เป็น ไม่เน้นออกกําลังกาย

ทุกวันนี้ ประเทศไทยมีเด็กวัยรุ่นที่เข้าข่ายอ้วน ประมาณ 600,000 คน สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการกินอาหารที่ไม่ได้สัดส่วน และปริมาณที่เหมาะสม เพราะผลการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมไทย และกระแสการกินแบบตะวันตก ทําให้อาหารจานด่วน อาหารสําเร็จรูป และอาหารกึ่งสําเร็จรูป ได้เข้ามามีบทบาทแทนที่อาหารมื้อหลัก ซึ่งหากพิจารณาให้ดีแล้ว จะพบว่าอาหารเหล่านี้ ส่วนใหญ่ประกอบด้วยแป้ง น้ำตาล และไขมันสูง และยิ่งกินในปริมาณที่มากเกินความ ต้องการของร่างกาย โดยไม่มีการออกกําลังกายอย่างต่อเนื่อง ผลที่ตามมาคือ ทําให้เกิดการสะสมของพลังงานที่ไม่จําเป็น ยิ่งมาก ก็ยิ่งเสี่ยงต่อโรคอ้วนตามไปด้วย จากการศึกษาวิจัยหลายแห่งพบว่า เด็กที่อ้วนตั้งแต่อนุบาลจนถึงประถมศึกษา มีโอกาสที่จะเป็นผู้ใหญ่อ้วนร้อยละ 30 แต่หากอ้วนในช่วงมัธยมจนถึงวัยรุ่น มีโอกาสเสี่ยงที่จะอ้วนสูงถึง ร้อยละ 80

กินไม่เป็น ไม่เน้นออกกําลังกาย
หากมองถึงพฤติกรรมการกินของวัยรุ่นไทยขณะนี้ เรียกได้ว่าน่าเป็นห่วง เพราะจากการสํารวจพบวัยรุ่นกินผักทุกวันเพียงร้อยละ 36.4 กินผลไม้ทุกวันร้อยละ 37.2 หรือต่อคนเฉลี่ยวันละ 1.5 ช้อนกินข้าว ซึ่งน้อยกว่าปริมาณที่กรมอนามัยแนะนําในธงโภชนาการ ที่ควรกินผักให้ได้วันละ 12 ช้อนกินข้าว นอกจากนี้ ยังพบว่ามีวัยรุ่นเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้นที่ออกกําลังกายเพียงสัปดาห์ละ 3 วัน ส่วนใหญ่มักใช้เวลาไปกับการดูทีวี เล่นเกม และนั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์ เกินกว่าวันละ 2 ชั่วโมง ถึงร้อยละ 24.3 สิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นพฤติกรรมเสี่ยงของภาวะอ้วน

อ้วนเกินไปนำสู่โรค
วัยรุ่นที่อยู่ในภาวะอ้วนนั้น ไม่ได้เสี่ยงต่อโรคอ้วนเพียงโรคเดียว แต่ยังเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด และระบบทางเดินหายใจผิดปกติตามมาอีกด้วย ซึ่งหากลองสังเกตคนที่อ้วนมากๆ ในขณะที่หลับจะพบว่าหลับไม่สนิท เนื่องจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สะสม ทําให้ร่างกายได้รับออกซิเจนไม่เต็มที่ เกิดอาการหยุดหายใจขณะหลับ เมื่อต้องเข้าเรียนก็จะนั่งหลับและง่วงซึมตลอดเวลา

…………………………………………………

ไม่อยากอ้วน ต้องเริ่มเปลี่ยน ต้องปรับเปลี่ยนนิสัยการกินให้ถูกต้อง และออกกําลังกายสม่ำเสมอ จัดอาหารให้ถูกหลัก โภชนาการครบ 5 หมู่ ลดอาหารหวาน มัน เค็ม และเพิ่มผัก ผลไม้สดในมื้ออาหารด้วยนะ

 

เนื้อหาโดย Dodeden.com

สนใจหาข้อมูลและปรึกษาศัลยกรรมได้ที่นี่

โดดเด่น
ศัลยกรรม
webdodeden

 

เรื่องน่าสนใจ