13 เมษา วันผู้สูงวัย อย่าลืมใส่ใจผู้ดูแล แก้ภาวะ Caregiver Burden ให้ผู้ดูแลผู้ใหญ่ที่บ้าน มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รับวันปีใหม่ไทยอย่างมีความสุขทั้งครอบครัว

13 เมษา วันผู้สูงวัย

13 เมษา วันผู้สูงวัย อย่าลืมใส่ใจภาวะ Caregiver Burden

การดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวนั้น ไม่ใช่จะคํานึงถึงความต้องการของผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยแต่เพียงอย่างเดียว การวางแผนเพื่อให้ผู้ดูแลมีความ พร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจก็เป็นเรื่องสําคัญมากไม่แพ้กัน เพราะพบว่าผู้ดูแลผู้สูงอายุมักเกิด ภาวะ Caregiver Burden หรือ ภาวะเหนื่อยล้า

13 เมษา วันผู้สูงวัย

เนื่องจากการดูแลผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ จําเป็นต้องดูแลตลอด 24 ชั่วโมง ภาวะเหนื่อยล้าในการดูแล ทําให้ผู้ดูแลเกิดความท้อแท้เหนื่อยหน่าย เกิดความวิตกกังวล ความกดดัน และความเครียด ซึ่งหากผู้ดูแล ไม่สามารถจัดการกับสภาวะอารมณ์ของตนเองได้ ก็อาจนําไปสู่ปัญหาอื่นๆ ทั้งคุณภาพในการดูแล ผู้ป่วยลดลง หรืออาจนําไปสู่การทําร้ายตนเอง หรือใช้ความรุนแรงกับผู้ป่วยได้

13 เมษา วันผู้สูงวัย

เพื่อป้องกันภาวะ Caregiver Burden คนในครอบครัว จึงควรมีการวางแผนด้วยการหาผู้ดูแลหลักที่มีความ พร้อม และจัดตารางการดูแลเพื่อแบ่งเบาภาระ ไม่ให้ตกเป็นของคนใดคนหนึ่ง ไม่เช่นนั้นจะเกิดภาวะเหนื่อยล้าได้ง่าย ควรจัดหาผู้ดูแลอื่นๆ มาสลับช่วยดูแลเป็นครั้งคราว หรืออาจใช้วิธีนําผู้สูงอายุไปฝากที่ศูนย์รับดูแลผู้ป่วยสัก 1-2 วัน ก็ได้

ที่สำคัญคือ ควรจัดตารางเวลาที่ชัดเจนให้ผู้ดูแลหลัก ได้มีวันหยุดพักผ่อน สามารถจัดสรรเวลาไป ออกกําลังกาย หรือออกไปทํากิจกรรมต่าง ๆ ผ่อนคลายได้เหมือนคนทั่วไป เพราะความสุขและสุขภาวะของผู้ดูแลก็สําคัญไม่แพ้ผู้ป่วยเช่นกัน

เนื้อหาโดย Dodeden.com
สนใจหาข้อมูลและปรึกษาศัลยกรรมได้ที่นี่

โดดเด่น ศัลยกรรม webdodeden

 

 

เรื่องน่าสนใจ