COVID 19 ในเด็ก ส่วนใหญ่ติดเชื้อจากการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ใหญ่ในบ้านที่ติดเชื้อ  มีประวัติสัมผัสผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ในปัจจุบัน ผู้ป่วยเด็กติดเชื้อส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 90 มีอาการไม่รุนแรง มักพบอาการเพียงเล็กน้อย เช่น ไข้ ไอ ปวดกล้ามเนื้อ ผู้ป่วยเด็กเพียงร้อยละ 5 เท่านั้นที่มีอาการรุนแรงหรือวิกฤติ เช่น ปอดอักเสบรุนแรง ระบบหายใจหรือระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว รวมถึงภาวะอักเสบหลายระบบในเด็ก

COVID 19 ในเด็ก

COVID 19 ในเด็ก เรื่องสำคัญที่ผู้ปกครองควรระวัง

อาการ
จมูกไม่ได้กลิ่น ปวดเมื่อยตามตัว ถ่ายเหลว ปอดอักเสบ ผู้ป่วยเด็กส่วนใหญ่จะไม่มีอาการ หรือมีอาการไม่รุนแรง และเด็กที่มีอาการทางเดินหายใจร่วมกับมีประวัติเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ควรปรึกษาแพทย์ เพื่อประเมินความเสี่ยง หากพบว่ามีความเสี่ยงจริง แพทย์อาจพิจารณาส่งตรวจเพิ่มเติม เช่น ตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสจากสารคัดหลั่งหลังโพรงจมูกและเอกซเรย์ปอดต่อไป

ผู้ป่วยเด็กกลุ่มเสี่ยงที่อาจมีอาการรุนแรง
ได้แก่ อายุน้อยกว่า 1 ปี มีโรคประจําตัว เช่น โรคหัวใจแต่กําเนิด โรคหืด มีภาวะอ้วน หรือได้รับยากดภูมิคุ้มกัน

ปัจจุบัน ยังไม่พบผู้ป่วยเด็กที่มีอาการรุนแรงในประเทศไทย และผู้ป่วยเด็กที่สงสัยว่าเป็น COVID-19 จะได้รับการตรวจหาเชื้อจากสารคัดหลั่งหลังโพรงจมูกเหมือนการตรวจในผู้ใหญ่

 

 

เนื้อหาโดย Dodeden.com

สนใจหาข้อมูลและปรึกษาศัลยกรรมได้ที่นี่

โดดเด่น
ศัลยกรรม
webdodeden

เรื่องน่าสนใจ