Contact Information

 • Clinic Noppaluck Cosmatic Surgery

 • Address

  ณพลักษณ์ ศัลยกรรมคลินิก 155/22 หน้าบิ๊กซีถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ ทุ่งสองห้อง กทม.

 • Province

  กรุงเทพมหานคร,

 • Tel

  02-5742022 , 081-4059540

 • Email

  [email protected]

 • Website

  Go to Website

 • Facebook

  Go to Facebook

พล.ต.ท.นพ.อรรถพันธ์ พรมณฑารัตน์ (ณพลักษณ์ ศัลยกรรมคลินิก)

แพทย์เจ้าของณพลักษณ์ ศัลยกรรมคลินิก


แนะนำแพทย์

“ณพลักษณ์ ศัลยกรรมคลินิก” เป็นสถานพยาบาลที่มีประวัติของการดำเนินกิจการสถานพยาบาลมาอย่างยาวนาน โดยในครั้งแรกเริ่มนั้น เริ่มต้นในปีพ.ศ.2523 ร้อยตำรวจเอก นายแพทย์ อรรณพ บินมาเอ็น ผู้ซึ่งรับราชการอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจ มีตำแหน่งเป็นศัลยแพทย์โท งานศัลยกรรมโรงพยาบาลตำรวจ ได้เป็นผู้ก่อตั้งและเปิดดำเนินการมาจนถึงปัจจุบัน มีระยะเวลานานมากกว่า 30 ปี

ประวัติการศึกษา

 • พ.ศ. 2517   คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต
 • พ.ศ. 2519   แพทยศาสตร์บัณฑิต
 • พ.ศ. 2523   วุฒิบัตรผู้ชำนาญการศัลยศาสตร์ (แพทยสภา)
 • พ.ศ. 2546   อนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว (แพทยสภา)
 • พ.ศ. 2550   ประกาศนียบัตรผู้ชำนาญการศัลยกรรมเสริมสวยใบหน้า ราชวิทยาลัย โสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. 2528   ประกาศนียบัตรแพทย์เวชศาสตร์การบิน รุ่นที่ 7
 • พ.ศ. 2533   ประกาศนียบัตรแพทย์ศัลยกรรมเลเซอร์
 • พ.ศ. 2538   วุฒิบัตรผู้บริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 15
 • พ.ศ. 2546   วุฒิบัตรวิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 44
 • พ.ศ. 2550   วุฒิบัตรหลักสูตรบริหารภาครัฐร่วมกับเอกชนรุ่น 1 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(บรอ.รุ่นที่ 1)
 •   ประกาศนียบัตรอบรมการบริหารโรงพยาบาล รุ่นที่ 38 ของโรงพยาบาลรามาธิบดี ปี 2552

ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ. 2523   นายแพทย์โท งานศัลยกรรม โรงพยาบาลตำรวจ
 • พ.ศ. 2529   นายแพทย์เอกงานศัลยกรรม โรงพยาบาลตำรวจ
 • พ.ศ. 2536   นายแพทย์พิเศษงานศัลยกรรม โรงพยาบาลตำรวจ
 • พ.ศ. 2537   นายแพทย์พิเศษ หัวหน้างานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลตำรวจ
 • พ.ศ. 2540   นายแพทย์พิเศษ หัวหน้างานศัลยกรรม โรงพยาบาลตำรวจ
 • พ.ศ. 2544   รองผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
 •   ได้รับการโปรดเกล้าฯเลื่อนตำแหน่งผู้เป็นผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เมื่อ 14 มี.ค. พ.ศ. 2550 (ยศพลตำรวจตรี)
 •   ได้รับการโปรดเกล้าฯเลื่อนตำแหน่งเป็นรองนายแพทย์ใหญ่(สบ 7) โรงพยาบาลตำรวจ เมื่อ 1 ต.ค. พ.ศ. 2550
 •   ได้รับการโปรดเกล้าฯเลื่อนตำแหน่งเป็นที่ปรึกษา(สบ 8)(ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ผ่าตัด) โรงพยาบาลตำรวจ เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 (ยศพลตำรวจโท)

เกียรติประวัติ

 •   เป็นแพทย์โรงพยาบาลตำรวจคนแรกที่ได้รับรางวัลชมเชยจากสมาคมแพทย์ทหารในการเขียนบทความทางวิชาการ ปี พ.ศ. 2524
 •   ได้รับการคัดเลือกเป็นแพทย์ดีเด่นของโรงพยาบาลตำรวจ พ.ศ. 2526 โดย พล.ต.ต.ไมตรี เรืองตระกูล ผู้บังคับการโรงพยาบาลตำรวจ
 •   เป็นศัลยแพทย์คนแรกของโรงพยาบาลตำรวจที่ทำการผ่าตัดด้วยคาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์ พ.ศ. 2533
 •   เป็นศัลยแพทย์คนแรกของโรงพยาบาลตำรวจที่ทำการผ่าตัด ด้วยการเจาะรูส่องกล้องผ่าตัดถุงน้ำดี พ.ศ. 2535
 •   ได้รับโล่ข้าราชการตำรวจที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดีเด่นของกรมตำรวจ จาก พล.ต.อ.สวัสดิ์ อมรวิวัฒน์ ในวันตำรวจ 13 ตุลาคม 2534
 •   เป็นนายกสมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวยประเทศไทย พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน
 •   เป็นนายกสมาคมแพทย์คลินิกไทย พ.ศ.2551-ปัจจุบัน
 •   เป็นกรรมการแพทยสมาคมปี พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน
 •   เคยเป็นกรรมการแพทยสภาวาระปี พ.ศ. 2550-2552
 •   ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแพทยสภาวาระปี พ.ศ. 2556-2558 เมื่อ10ม.ค.2556

สถานที่ทำงาน

 • Clinic Noppaluck Cosmatic Surgery

 • Address

  ณพลักษณ์ ศัลยกรรมคลินิก 155/22 หน้าบิ๊กซีถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ ทุ่งสองห้อง กทม.

 • Province

  กรุงเทพมหานคร,

 • Tel

  02-5742022 , 081-4059540

 • Email

  [email protected]

 • Website

  Go to Website

 • Facebook

  Go to Facebook