ที่มา: dodeden

ผู้สื่อข่าวโดดเด่นดอทคอม รายงานว่าช่วง 20.38 น. วันนี้ ( 28 มิ.ย.)  ทาง สำนักงานเลขานุการกรม กรมการขนส่งทางบก ได้ทำจดหมายชี้แจงผ่านสื่อว่า นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า เพื่อยกระดับการให้บริการรถแท็กซี่ให้สามารถตอบสนองความต้องการประชาชนภายใต้การกำกับควบคุมดูแลจากภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพและยกระดับให้เป็นระบบขนส่งสาธารณะที่มีความสะดวกสบายและปลอดภัยอย่างแท้จริง ภาครัฐพร้อมให้การสนับสนุนการพัฒนาการให้บริการในทุกๆ ด้านภายใต้กรอบที่กฎหมายอนุญาต

ทั้งยังพร้อมให้การสนับสนุนผู้ให้บริการแอพพลิเคชั่นสำหรับเรียกใช้บริการรถแท็กซี่ ภายใต้เงื่อนไขและระเบียบของทางราชการ เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกและประโยชน์สูงสุดของประชาชน

ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกได้มีการชี้แจงไปยังผู้ประกอบการโดยตรง และสร้างการรับรู้ทำความเข้าใจกับประชาชนผ่านทางสื่อสาธารณะอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดว่า แอพพลิเคชั่นในการเรียกใช้บริการแท็กซี่นั้น สามารถกระทำได้โดยไม่ผิดกฎหมาย แต่ประเด็นที่ผิดกฎหมายคือ การนำแอพพลิเคชั่นไปใช้เรียกรถยนต์ส่วนบุคคล ( ป้ายดำ ) มารับจ้างรับส่งผู้โดยสาร ซึ่งเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 ฐานใช้รถยนต์ผิดประเภทจากที่จดทะเบียนไว้

ไม่ใช้มาตรค่าโดยสารตามที่ทางราชการกำหนด ผู้ขับรถไม่มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะ ไม่เคยผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม และไม่เข้าสู่ระบบทะเบียนของศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถสาธารณะของกรมการขนส่งทางบก ซึ่งหากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ประชาชนจะไม่ได้รับการคุ้มครองจากกฎหมาย และกรณีเกิดเหตุไม่พึงประสงค์เป็นอันตรายต่อความปลอดภัย ภาครัฐจะไม่สามารถติดตามรถหรือคนขับรถมาดำเนินคดีตามกฎหมายได้

ดังนั้น ผู้ให้บริการแอพพลิเคชั่นสำหรับเรียกรถแท็กซี่ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการรถแท็กซี่ที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น โดยตัวรถต้องจดทะเบียนเป็นรถสาธารณะ (ป้ายเหลือง) มีกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้โดยสาร

ผ่านการตรวจสภาพความมั่นคงแข็งแรงของรถตามระยะเวลาที่กำหนด คนขับต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะ ผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีประวัติในศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถสาธารณะของกรมการขนส่งทางบก การให้บริการต้องใช้มาตรค่าโดยสารตามอัตราที่ทางราชการกำหนด และต้องให้บริการด้วยความปลอดภัย

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวต่อไปอีกว่า ในทางคู่ขนาน กรมการขนส่งทางบกได้พัฒนายกระดับมาตรฐานรถแท็กซี่ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น มั่นใจ ความปลอดภัย โดยดำเนินโครงการ TAXI OK / TAXI VIP ซึ่งร่างกฎกระทรวงทั้งสองฉบับได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559

และกรมการขนส่งทางบกได้ยืนยันในร่างกฎกระทรวงทั้งสองฉบับกลับไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน ที่ผ่านมา เพื่อส่งให้กระทรวงคมนาคมลงนาม คาดว่าจะสามารถประกาศในราชกิจจานุเบกษาได้ภายในต้นเดือนกรกฎาคม 2560 และจะมีผลใช้บังคับภายในเดือนพฤศจิกายนนี้

ซึ่งจะเป็นมาตรการในการยกระดับมาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะเพิ่มขึ้น  โดย โครงการ TAXI-OK เป็นการยกระดับการให้บริการแท็กซี่ในปัจจุบัน โดยการติดตั้ง GPS Tracking พร้อมอุปกรณ์แสดงตัวผู้ขับรถ, กล้อง CCTV, มีปุ่มฉุกเฉิน (ส่งข้อมูล Online มาที่ศูนย์ GPS ทันที),  มีระบบแจ้งเตือนการใช้ความเร็ว

รวมถึงจัดทำระบบเรียกใช้บริการผ่านแอพพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ เพื่อตอบโจทย์การเข้าถึงการให้บริการ เพิ่มความสะดวก ป้องกันปัญหาการปฏิเสธผู้โดยสาร การไม่เปิดมิเตอร์ ติดตามพฤติกรรมตลอดการให้บริการ เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร และโครงการ TAXI VIP หรือรถแท็กซี่ชนิดพิเศษ เป็นการเพิ่มทางเลือกในการให้บริการของประชาชน

โดยใช้รถที่มีมาตรฐานขนาดตัวรถและสมรรถนะที่สูงกว่ารถแท็กซี่ทั่วไป เพิ่มอุปกรณ์ส่วนควบสำหรับให้บริการที่มีความสะดวกมากขึ้น เพิ่มเติมจากข้อกำหนดการติดตั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ส่วนควบตามโครงการ TAXI OK อีกทั้ง ผู้ประกอบการต้องเป็นนิติบุคคล มีความพร้อมทางธุรกิจ มีแผนการประกอบการแบบมืออาชีพ

 กรมการขนส่งทางบกแนะนำให้ประชาชนเลือกใช้บริการรถแท็กซี่ที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องจดทะเบียนเป็นรถยนต์สาธารณะ (ป้ายเหลือง) เท่านั้น เพื่อความปลอดภัยและได้รับการคุ้มครองสิทธิผู้โดยสารตามกฎหมาย โดยกรมการขนส่งทางบกมีมาตรการในการกำกับ ควบคุม คัดกรอง และบังคับใช้กฎหมายกับรถแท็กซี่อย่างเข้มงวดและลงโทษขั้นสูงสุด

เรื่องน่าสนใจ