ที่มา: dodeden

นายแพทย์สุขุม  กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีหน้าที่ในการให้บริการตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพที่จำหน่ายในประเทศเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค

การตรวจประเมินคุณภาพอาหารและภาชนะสัมผัสอาหารที่ผ่านมา ใช้เกณฑ์คุณภาพตามประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่องเกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสัมผัสอาหาร ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553 แต่เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในอาหารและภาชนะสัมผัสอาหาร

โดยมุ่งสุขภาพของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น และทันต่อบริบทปัจจุบัน สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงได้ทบทวนและปรับปรุงเกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสัมผัสอาหารขึ้นใหม่ เพื่อประโยชน์สาธารณะในการคุ้มครองผู้บริโภคและยกระดับกระบวนการผลิตอาหารให้ครอบคลุมและทันสมัย  โดยพิจารณาจากข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และหน่วยงานอื่น


การรับฟังความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ รวมทั้งการสืบค้นจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์และเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้อง และได้ออกประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง เกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสัมผัสอาหาร ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2560 ทั้งนี้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สามารถดูรายละเอียดเกณฑ์ดังกล่าว ได้ที่เว็บไซต์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ www.dmsc.moph.go.th

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวต่ออีกว่า ในกระบวนการทบทวนและปรับปรุงประกาศนั้น มุ่งเน้นความถูกต้องตามหลักวิชาการ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โปร่งใสและเป็นธรรม โดยมีการตั้งคณะกรรมการทบทวนเกณฑ์และที่ปรึกษา ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านจุลชีววิทยาของอาหาร

รวมถึงรวบรวมข้อคิดเห็นจากการประชุม การส่งหนังสือขอรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเกณฑ์ดังกล่าวจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้รับบริการ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีคณะกรรมการรวบรวมข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาในอาหารและวัสดุสัมผัสอาหารของสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ข้อมูลทางวิชาการ  มาตรฐานและข้อกำหนดของหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ทั้งนี้ เกณฑ์คุณภาพฯฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 นี้ ใช้สำหรับอาหาร น้ำ เครื่องดื่ม ภาชนะและมือผู้สัมผัสอาหาร ซึ่งไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522

อย่างไรก็ตาม หากผู้ประกอบการหรือท่านใดที่มีข้อสงสัยในเกณฑ์ดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โทร. 0 2951 0000 ต่อ 99608 ในเวลาราชการ

เรื่องน่าสนใจ