นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายให้ดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ให้ครอบคลุมที่สุด ด้วยการใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit หรือ ATK เป็นการตรวจคัดกรองเชิงรุกเพื่อหาผู้ติดเชื้ออย่างรวดเร็ว และเร่งลดการแพร่ระบาด โดยเฉพาะในกรณีที่เกิดจากผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการ และไม่ได้รับการคัดแยกหรือกักตัว ทำให้เกิดการแพร่เชื้อภายในครอบครัวและในชุมชนที่พักอาศัยมีมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง สิ่งสำคัญคือ ประชาชนต้องตรวจและแปลผลถูกต้อง เพื่อดำเนินการต่อไปได้อย่างเหมาะสม เช่น หากผลบวก ดำเนินการ แยกกักที่บ้าน (Home Isolation) หรือเข้ารับการแยกกักที่ชุมชน (Community Isolation) หากผลเป็นลบ ต้องตรวจซ้ำใน 3-5 วันหรือมีอาการ เป็นต้น มีการจัดการขยะติดเชื้อได้อย่างเหมาะสม และปลอดภัยในการตรวจ หาเชื้อโควิด 19 ด้วยตนเอง

 

กรมวิทย์ฯ

 

นายแพทย์ศุภกิจ กล่าวต่ออีกว่า ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี และภาคีเครือข่ายสุขภาพในเขตสุขภาพที่ 8 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ได้รวมพลังขับเคลื่อนเสริมพลังความเข้มแข็งให้กับชุมชนโดยประชาชนผ่าน อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน หรือ อสม.นักวิทย์ จัดกิจกรรม Kick off “โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. ด้านการตรวจโควิด 19 ด้วยตนเอง โดยชุดตรวจ ATK ในเขตสุขภาพที่ 8” นำร่องในพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) 13 แห่งของทั้ง 7 จังหวัด ประกอบด้วย อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู นครพนม สกลนคร เลย และบึงกาฬ ซึ่งปัจจุบันเขตสุขภาพที่ 8 มี อสม.ที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็น อสม.นักวิทย์แล้วทั้งสิ้น 892 คน สำหรับกิจกรรม Kick off ครั้งนี้ มี อสม.นักวิทย์ เข้าร่วมอบรมจำนวน 320 คน เพื่อเป็น อสม.แกนนำATKเสริมสร้างทักษะความรู้ในการใช้ชุดตรวจและให้คำแนะนำวิธีใช้งานชุดตรวจอย่างถูกต้อง รวมทั้งช่วยปฏิบัติงาน เฝ้าระวังผู้ป่วยโควิด 19 ในชุมชน สนับสนุนการค้นหาและคัดแยกผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว ถือเป็นกำลังสำคัญในการทำงานด้านสาธารณสุข

 

 

 

“กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้ง 15 แห่งทั่วประเทศ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรม อสม.นักวิทย์ ทุกจังหวัดให้ได้ตามเป้าหมาย 5,000 คนทั่วประเทศ ภายในเดือนกันยายนนี้ เพื่อให้เป็นพี่เลี้ยง สอนวิธีใช้งานชุดตรวจ ATK ด้วยตนเอง ให้กับประชาชนในชุมชนต่อไป” นายแพทย์ศุภกิจ กล่าว


 

 

 

 

 

 

สนใจหาข้อมูลและปรึกษาศัลยกรรมได้ที่นี่

โดดเด่น
ศัลยกรรม
webdodeden

 

เรื่องน่าสนใจ