ที่มา: dodeden

ผู้สื่อข่าวโดดเด่นดอทคอม รายงานว่า  วันนี้ (27 กรกฎาคม 2560) นายแพทย์วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) มอบหมายให้ นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดี ฯ เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ แนวปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อสำหรับสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (คลินิก) ครั้งที่ 4 แก่ผู้ประกอบกิจการ ผู้ดำเนินการสถานพยาบาล และบุคลากรด้านสุขภาพ ที่ห้องประชุม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

นายแพทย์ธงชัย ให้สัมภาษณ์ภายหลังพิธีเปิดการประชุมฯว่า ด้วยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นองค์กรหลักในการคุ้มครองผู้บริโภค และส่งเสริมผู้ประกอบการด้านบริการสุขภาพเพื่อประชาชนมีสุขภาพดี ชุมชนมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (คลินิก)

จึงได้จัดการประชุมครั้งนี้ขึ้น เพื่อจัดทำแนวปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อในคลินิก ให้คลินิกทุกแห่งสามารถนำไปปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน สร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าจะได้รับบริการที่มีคุณภาพ บุคลากรผู้ให้บริการเองก็ปลอดภัย ไร้การติดเชื้อ

โดยกรม สบส.ตั้งเป้าปี พ.ศ.2561 จะเปิดให้ดาวน์โหลดคู่มือ “แนวปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อในสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (คลินิก)” ผ่านทางหน้าเว็บไซต์สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ (www.mrd-hss.moph.go.th) พร้อมจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มมอบให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และคลินิกทั่วประเทศ ใช้ถ่ายทอดแก่บุคลากรด้านสุขภาพในสังกัด

“บทบาทของบุคลากรด้านสุขภาพ เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อประสบผลสำเร็จ หากบุคลากรสุขภาพไม่ให้ความสำคัญ ไม่มีการกำหนดนโยบายและไม่ปฏิบัติตามแนวทางในการป้องกันการติดเชื้อ ไม่ว่าจะเป็นการล้างมือ การทำให้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ปราศจากเชื้อ

การดูแลความสะอาดของสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ ย่อมทำให้ทั้งผู้ป่วยและตัวบุคลากรเกิดโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากการรักษาพยาบาลได้” นายแพทย์ธงชัย กล่าว

ด้านทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ (สพรศ.) กล่าวว่า คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อในสถานพยาบาลฯ ประกอบด้วยสาระสำคัญ 2 บทด้วยกัน โดยบทที่ 1 กล่าวถึงแนวปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อในคลินิก 4 มิติ คือ 1)ด้านผู้ให้บริการ ในการทำความสะอาดมือ การใช้อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ การป้องกันและรักษาการติดเชื้อ

2)ด้านผู้รับบริการ ในการตรวจคัดกรอง 3) ด้านอุปกรณ์การแพทย์ ในการทำความสะอาดเครื่องมือให้ปราศจากเชื้อ การใช้น้ำยาทำความสะอาดที่เหมาะสม 4)ด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่ ระบบน้ำ การจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ และบทที่ 2 กล่าวถึงการป้องกันการติดเชื้อในหัตถการสำคัญที่พบบ่อยในคลินิก

อาทิ การป้องกันการติดเชื้อที่แผลผ่าตัด การฉีดยาเข้าทางหลอดเลือดดำ การดูแลเส้นฟอกเลือดสำหรับเครื่องไตเทียม การป้องกันการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ และแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อดื้อยา มั่นใจว่าคู่มือฉบับนี้จะช่วยส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านสุขภาพ เพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิต เศรษฐกิจ และชื่อเสียงของการรักษาพยาบาลได้ สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สพรศ. กรม สบส. หมายเลขโทรศัพท์ 02 193 7000 ต่อ 18405

เรื่องน่าสนใจ