ที่มา: dodeden

ผู้สื่อข่าวโดดเด่นดอทคอม รายงานว่า วันนี้ (19 มิถุนายน 2560 ) นายแพทย์วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2559

นับเป็นกฎหมายฉบับเดียวของโลกที่ให้การดูแลธุรกิจสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ทั้งสปา นวดเพื่อสุขภาพ และนวดเพื่อเสริมความงามโดยเฉพาะ ซึ่งกฎหมายฉบับนี้มีเจตนารมณ์ในการส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพให้ดำเนินการด้วยคุณภาพ มาตรฐาน ปลอดภัย

โดยได้กำหนดให้ผู้ดำเนินการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (สปา) และผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพทั้งรายใหม่ และรายเก่า จะต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการฯ หรือใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการฯ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนว่าเมื่อเข้าสู่สถานประกอบการเพื่อสุขภาพแล้วตนจะได้รับบริการที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพที่แท้จริง ไม่มีบริการอื่นแอบแฝง

นายแพทย์วิศิษฎ์ กล่าวต่อว่า สำหรับผู้ดำเนินการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (สปา) รายเดิม ที่ได้รับใบรับรองเป็นผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ และผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพรายเดิม ที่ได้รับวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรหลักสูตรนวด (60 ชั่วโมง) จากสถาบันการศึกษา หน่วยงาน หรือองค์การต่างๆของภาครัฐ ที่ยังไม่ได้รับการรับรองจากกรม สบส.ก่อนกฎหมายมีผลบังคับใช้ ให้ถือว่าวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรดังกล่าวได้รับการรับรองอย่างถูกต้องจากกรม สบส.

แต่จะต้องยื่นเรื่องขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการฯ หรือขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการฯ ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ส่วนผู้ให้บริการฯ ที่พิการทางสายตาให้ยื่นเรื่อง ภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2560 ที่กรม สบส.หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่

หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการฯ หรือขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการฯ จะต้องดำเนินการตามประกาศของคณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพซึ่งต้องผ่านการอบรม หรือประเมินความรู้ใหม่

โดย พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 กำหนดให้ผู้รับอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการสปา ต้องจัดให้มีผู้ดำเนินการอยู่ประจำสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตลอดเวลาที่เปิดทำการ และจัดให้มีบริการโดยผู้ให้บริการที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น

หากฝ่าฝืนพนักงานเจ้าหน้าที่จะมีคำสั่งให้ผู้รับอนุญาตให้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด หากไม่ดำเนินการแก้ไขจะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต ส่วนผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ โดยไม่ได้รับอนุญาตจะมีความผิดตามกฎหมาย มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากกรม สบส.ได้ที่เว็บไซต์กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (www.thaispa.go.th) และหากมีข้อคำถาม สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ชั้น 4 ตึกกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หมายเลขโทรศัพท์ 02 193 7000 ต่อ 18106 และ 18226

 

เรื่องน่าสนใจ