กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) ห่วงสุขภาพผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียม เร่งพิจารณา แนวทางการพัฒนาคุณภาพบริการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับคอนโดมิเนียม ร่วมกับกรมควบคุมโรค กรมอนามัย และภาคธุรกิจเอกชนจากคอนโดมิเนียม คาดเปิดรับสมัครคอนโดเข้าร่วมโครงการเร็วๆ นี้

 

กรม สบส

 

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า ด้วยสภาวะเศรษฐกิจ และสังคมไทยในปัจจุบัน เป็นผลทำให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มวัยทำงานต้องย้ายถิ่นฐานเข้ามาทำงานในเขตเมืองเพิ่มมากขึ้น และมีแนวโน้มนิยมเลือกอาคารชุด หรือคอนโดมิเนียม เป็นที่พักอาศัยมากขึ้น เพื่อความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตและการทำงาน ซึ่งจากผลการศึกษาของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่า ผู้ที่อาศัยในคอนโดมิเนียมส่วนใหญ่ ไม่ค่อยให้ความสำคัญต่อการดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพ ได้แก่ การบริโภคอาหารจานด่วน ขาดการออกกำลังกาย ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้เป็นสาเหตุสำคัญของปัญหาสุขภาพ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพบริการเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพให้แก่ผู้อยู่อาศัยในคอนโดมิเนียม ที่มีลักษณะเป็นชุมชน เพื่อให้เกิดความตระหนัก มีความรู้ มีทักษะ สามารถดูแลสุขภาพตนเอง และครอบครัวซึ่งอาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียม ให้มีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ

นายชาญยุทธ พรหมประพัฒน์ ผู้อำนวยการกองสุขศึกษา กล่าวว่า กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกองสุขศึกษา ได้จัดทำแนวทางการดำเนินงานคอนโดสร้างสุขภาพ เพื่อให้นิติบุคคลของอาคารชุดหรือคอนโดมิเนียมใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพให้แก่ประชาชนผู้อยู่อาศัย ส่งผลให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ด้านสุขภาพ และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพไปในทิศทางที่ถูกต้อง สามารถดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และนำไปสู่การมีสุขภาวะในที่สุด โดยการจัดแนวทางดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากนักวิชาการและผู้เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนโครงการ จากสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย ภาคธุรกิจเอกชนจากคอนโดมิเนียม ซึ่งมีหลักเกณฑ์หรือแนวทางที่คอนโดมิเนียมควรปฏิบัติ เช่น การเฝ้าระวังสภาวะสุขภาพและรู้เท่าทันสุขภาพตนเองด้วย AI อุทยานการเรียนรู้สุขภาพ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ จัดสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ และการประเมินผลเป็นการพัฒนาคุณภาพบริการสุขภาพ โดยมีการขับเคลื่อนด้วยคณะกรรมการจัดการสุขภาพที่เป็นนิติบุคคล และแกนนำสุขภาพในคอนโดมิเนียม (กสค.) เป็นเจ้าภาพในการขับเคลื่อน โดยคาดว่ากรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จะเปิดรับสมัครคอนโดมิเนียมที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ในปีงบประมาณ 2564 เพื่อมอบรางวัลให้กับคอนโดมิเนียมที่มีการบริการจัดการด้านสุขภาพที่เป็นต้นแบบคอนโดสร้างสุขภาพต่อไป

 

 

 

 

สนใจหาข้อมูลและปรึกษาศัลยกรรมได้ที่นี่

โดดเด่น
ศัลยกรรม
webdodeden

 

เรื่องน่าสนใจ