ที่มา: dodeden

นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่าในวันนี้ (19 มกราคม 2560)  ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย ด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ รายงานผลการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมภาคใต้ ว่า

กระทรวงสาธารณสุข ส่งทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ ผู้ประสบภาวะวิกฤต ( Mental Health Crisis Assessment and Treatment Team หรือ ทีม MCATT ) 37 ทีม   ให้ความช่วยเหลือทางด้านจิตใจแก่ผู้ประสบภัย ทั้งการปฐมพยาบาลทางจิตใจ การให้การปรึกษา เสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ การปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม การบำบัดรักษา เพื่อให้เกิดความสมดุลด้านจิตใจ สามารถปรับตัวและกลับมาดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติ

โดยได้คัดกรองสุขภาพจิตประชาชนผู้ประสบภัย 7,479 คน ส่วนใหญ่ร้อยละ 96 พบมีสภาพจิตใจภาวะปกติ ร้อยละ 3 มีภาวะเครียด และร้อยละ 1 ที่มีภาวะซึมเศร้า ได้ให้คำแนะนำพร้อมส่งข้อมูลให้หน่วยบริการได้เฝ้าระวังในรายที่มีความเสี่ยงต่อไป

นายแพทย์โสภณ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับทีม MCATT ลงพื้นที่ปฏิบัติงานที่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ศูนย์พักพิง หรือบ้านผู้ประสบภัยที่ไม่สามารถเดินทางสัญจรได้ โดยเน้นการดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บ ครอบครัวผู้เสียชีวิต/บาดเจ็บ ผู้รอดชีวิต ผู้สูญเสียทรัพย์สิน ผู้อยู่ในเหตุการณ์ ผู้ป่วยที่มีประวัติการรักษาทางจิตเวช

รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือ โดยทีม MCATT ประกอบด้วย ทีมสหวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ พยาบาลจิตเวช เภสัชกร นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ นักวิชาการสาธารณสุข ผู้รับผิดชอบงานด้านสุขภาพจิตและผู้เกี่ยวข้อง ทั้งระดับจังหวัด/อำเภอ

สำหรับทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ระดับตติยภูมิ ในภาวะภัยพิบัติ ( MERT) ทีมแพทย์สนามฉุกเฉิน(Mini MERT)และทีมปฐมพยาบาลจากทั่วประเทศ 182 ทีม ทีมในพื้นที่ 149 ทีม จากนอกพื้นที่ 39 ทีม หมุนเวียนสบทบกับทีมในพื้นที่จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ต่อเนื่อง มีผู้มารับบริการมากกว่า 30,000 คน   ให้คำปรึกษาตรวจโรค รับยา โดยมีผู้ป่วยโรคทั่วไป

เช่น ปวดเมื่อย น้ำกัดเท้า ไข้หวัด ตาแดง เป็นต้น พร้อมสนับสนุนยาเวชภัณฑ์ประกอบด้วยยาช่วยน้ำท่วม ยาน้ำกัดเท้า ยาตำราหลวง  คลอรีน ( ชนิดผง  ชนิดน้ำ ชนิดเม็ด ) สารส้ม ถุงดำ ปูนขาว น้ำยาชุดโคลิฟอร์ม เป็นต้น

เรื่องน่าสนใจ