ที่มา: voicetv

กรมการขนส่งทางบก ชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลว่าพาสปอร์ตรถยนต์สามารถใช้ได้ใน 7 ประเทศนั้นไม่เป็นความจริง โดยพาสปอร์ตรถยนต์ สามารถใช้ได้เฉพาะใน ประเทศลาว ประเทศเดียวเท่านั้น เป็นไปตามความตกลงร่วมกันระหว่าง ไทย-ลาว เพื่อให้สามารถนำรถยนต์ รถโดยสาร และรถบรรทุกไปใช้ในประเทศลาวได้

12647433_1715090175380809_6140993804238648000_n

ส่วนประเทศกัมพูชาได้มีความตกลงร่วมมือกันเฉพาะรถโดยสารและรถบรรทุกเท่านั้น สำหรับประเทศอื่นๆ ในกลุ่มอาเซียนยังไม่มีข้อตกลงร่วมกันในเรื่องนี้แต่อย่างใด

สามารถติดต่อขอหนังสืออนุญาตระหว่างประเทศหรือพาสปอร์ตรถ ณ กรมการขนส่งทางบก จตุจักร หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ โดยแนบหลักฐาน ได้แก่ สำเนาสมุดคู่มือจดทะเบียนรถ , บัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถ , สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ในกรณีที่เป็นรถนิติบุคคล , หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมิได้มาดำเนินการด้วยตนเอง)


ทั้งนี้ การทำพาสปอร์ตรถยนต์ไปใช้ในประเทศลาว จะต้องเสียค่าธรรมเนียม 55 บาท หลังจากนั้นต้อง ทำการเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถเป็นภาษาอังกฤษ แผ่นป้ายละ 100 บาท จำนวน 2 แผ่น สามารถยื่นขอได้เฉพาะที่สำนักงานที่รถจดทะเบียนไว้เท่านั้น

เรื่องน่าสนใจ