ที่มา: voicetv

คนไทยที่เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศโค้งสุดท้ายปลายปีแบบนี้ อย่าลืมเก็บใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี ของบริษัททัวร์และโรงแรมมาใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปี 2558 ได้คนละ 15,000 บาท

01

นางสาววรรณสิริ โมรากุล รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการท่องเที่ยว ระบุว่า ใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีต้องเป็นใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษี ที่ลงวันที่ระหว่าง 1 มกราคม-31 ธันวาคม 2558 ซึ่งสามารถนำมาใช้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559

มาตรการภาษีดังกล่าวเป็นความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีที่ต้องการช่วยกระตุ้นและส่งเสริมสนับสนุนการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศและช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว


กรณีสามีและภรรยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ และในใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษี ระบุ ผู้จ่ายเงินเป็นทั้งสามีและภรรยา ให้ใช้หลักเกณฑ์ที่ว่า ถ้าสามีและภรรยาต่างฝ่ายต่างแยกกันยื่นแบบ ให้ต่างฝ่ายต่างหักลดภาษีได้ตามจำนวนที่จ่ายจริงไม่เกินคนละ15,000 บาท

หรือ ถ้าสามีภรรยาแยกยื่นแบบเฉพาะเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งเป็นเงินได้ประเภทเงินเดือน ให้ต่างฝ่ายต่างหักลดหย่อนภาษีของตนเองได้ตามจำนวนที่จ่ายจริงไม่เกินคนละ 15,000 บาท

เรื่องน่าสนใจ