กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(สบส.) จัดทำ คู่มือการออกแบบอาคาร และสภาพแวดล้อมสถานบริการสุขภาพ เพิ่มเติม 5 แผนก ได้แก่ แผนกหออภิบาลผู้ป่วยหนัก (อายุรกรรม) แผนกกายภาพบำบัด แผนกโภชนาการ แผนกจ่ายกลาง และแผนกซักฟอกหวังให้โรงพยาบาลภาครัฐและและเอกชนนำไปใช้เป็นแนวทางการออกแบบ ปรับปรุง และพัฒนาสถานบริการสุขภาพ เพื่อประชาชนได้รับบริการด้านสุขภาพที่ได้มาตรฐาน

กรม สบส.

นายแพทย์ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่ากรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้จัดทำ คู่มือการออกแบบอาคาร และสภาพแวดล้อมของสถานบริการสุขภาพ

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรวิชาชีพด้านออกแบบอาคารและสภาพแวดล้อมของสถานบริการสุขภาพ ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการออกแบบปรับปรุง พัฒนา ประเมินอาคารและสภาพแวดล้อมของสถานบริการสุขภาพ และใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการพัฒนาอาคารและสภาพแวดล้อมของสถานบริการสุขภาพ เพื่อให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนได้รับบริการด้านสุขภาพอย่างเท่าเทียมกัน

นายนิรันดร์ คชรัตน์ ผู้อำนวยการกองแบบแผน กล่าวต่อว่า กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือการออกแบบอาคารและสภาพแวดล้อมของสถานบริการสุขภาพมาตั้งแต่ปี 2558-2559 จำนวน 11 แผนก ได้แก่ แผนกผู้ป่วยนอก แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน แผนกเวชระเบียน แผนกเภสัชกรรมแผนก ทันตกรรม แผนกรังสีวินิจฉัย แผนกพยาธิวิทยาคลินิก แผนกธนาคารเลือด แผนกสูติกรรม แผนกศัลยกรรม และแผนกหอผู้ป่วยใน สำหรับในปี 2560 ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือการออกแบบเพิ่มเติมอีก 5 แผนก ได้แก่ แผนกหออภิบาลผู้ป่วยหนัก (อายุรกรรม) แผนกกายภาพบำบัด แผนกโภชนาการ แผนกจ่ายกลาง และแผนกซักฟอกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อให้โรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ ปรับปรุงอาคารและสภาพแวดล้อมของสถานบริการสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้านสุขภาพที่ได้มาตรฐานต่อไป

ทั้งนี้ โรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดคู่มือการออกแบบอาคารและสภาพแวดล้อมสถานบริการสุขภาพ ได้ทางเว็บไซต์ dcd.hss.moph.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หมายเลขโทรศัพท์ 02-193-1700 ต่อ 18317 ในวันและเวลาราชการ

 

เรียบเรียงโดย โดดเด่นดอทคอม

เรื่องน่าสนใจ