กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการตรวจสอบข้อเท็จจริงโรงพยาบาลเอกชน ย่านบางนา หลังญาติร้องเรียน ผู้ป่วยเสียชีวิต โดยเจ้าหน้าที่ให้บริการดมยาสลบจนผู้ป่วยเกิดอาการช็อกและเสียชีวิตในเวลาต่อมา

จากกรณี ที่มีการเผยแพร่ข่าวผ่านสื่อโซเชียล ถึงการนำศพผู้เสียชีวิตไปเรียกร้องความรับผิดชอบจากโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ย่านบางนา โดยญาติระบุว่าผู้เสียชีวิตประสบอุบัติเหตุรถชน ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลดังกล่าวด้วยอาการขาซ้ายหักและเสียชีวิตในเวลาต่อมา ซึ่งญาติอ้างว่าเจ้าหน้าที่ให้ผู้เสียชีวิตดมยาสลบจนเกิดอาการช็อก จึงข้องใจว่าการกระทำดังกล่าวเป็นสาเหตุให้เกิดการเสียชีวิตหรือไม่ นั้น

31 มกราคม 2561 นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า เพื่อคุ้มครองประชาชนให้ได้รับบริการในด้านระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ปลอดภัย จึงได้สั่งการให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด(สสจ.) สมุทรปราการ ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวโดยเร็วว่าทางโรงพยาบาลฯมีการให้บริการทางการแพทย์ตามมาตรฐานที่กฎหมายพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 กำหนดหรือไม่

โดยจะมีการตรวจสอบทั้งเวชระเบียน เอกสารทางการแพทย์ และเรียกผู้ให้บริการในวันเกิดเหตุมาสอบถามข้อเท็จจริง เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่าย หากพบว่ามีการรักษาพยาบาลที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ผู้ดำเนินการจะถือว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 ฐานไม่ควบคุมและดูแลให้ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายวิชาชีพนั้นๆ มีโทษทั้งจำ ทั้งปรับ และจะส่งเรื่องให้สภาวิชาชีพพิจารณาดำเนินการด้านจริยธรรมของวิชาชีพนั้นๆ ต่อไปด้วย

ด้าน ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผู้อำนวยการ สพรศ. กล่าวว่า กรม สบส.ขอเน้นย้ำให้สถานพยาบาลเอกชนทุกแห่งปฏิบัติตามกฎหมายสถานพยาบาลอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะผู้ดำเนินการสถานพยาบาลจะต้องควบคุม กำกับ การให้บริการทุกประเภทในสถานพยาบาลของตนให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด โดยจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตของผู้ป่วยเป็นสำคัญ ในกรณีที่สถานพยาบาลขาดผู้เชี่ยวชาญ หรืออุปกรณ์ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย จะต้องส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลอื่นอย่างเหมาะสม และทันท่วงที หากสถานพยาบาลใดมีการกระทำผิดมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดจะมีคำสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายภายในระยะเวลาที่กำหนด หากเกินระยะเวลาแล้วยังไม่มีการปรับปรุงจะดำเนินการตามกฎหมายทันที

ทั้งนี้ หากประชาชนได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชน หรือคลินิก ไม่ว่า กรณีใดก็ตามหากอยู่ในเขตกรุงเทพฯสามารถร้องเรียนได้ที่กรม สบส. ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02 193 7000 ต่อ 18618 หรือทางเฟซบุ๊ก:ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สบส. กระทรวงสาธารณสุข แต่หากอยู่ในส่วนภูมิภาคสามารถร้องเรียนได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่

เรื่องน่าสนใจ