บำบัดเครียดด้วยเพลง เคล็ดลับดีๆ ที่นักจิตวิทยาแนะนำ เพราะดนตรี เปรียบเสมือนภาษาสากลที่มนุษย์ทุกชาติ ทุกชนชั้นทั่วโลก ทุกเพศทุกวัยต่างรู้จัก และคุ้นเคยกันดี นอกจากประโยชน์ด้านความบันเทิงแล้ว ดนตรียังได้นำมาใช้ในการลดความเครียด และความวิตกกังวลของผู้ป่วย ทำให้อารมณ์ดีขึ้น ใช้ในการเบี่ยงเบนความสนใจจากความเจ็บป่วย และช่วยให้คุณภาพชีวิตของดีขึ้น

บำบัดเครียดด้วยเพลง

 

บำบัดเครียดด้วยเพลง

เราสามารถนำดนตรีมาใช้ในการเยียวยารักษาผู้ที่มีความป่วยทั้งทางจิตใจ และอารมณ์ รวมถึงป่วยทาง กายในบางโรคด้วย ดนตรีจะช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพในการดำเนินชีวิตทั้งต่อตนเอง และสังคมต่อไป ได้อย่างปกติสุข การนำดนตรีมาใช้ทางการแพทย์ เรียกกันว่า “ดนตรีบำบัด” (Music Therapy) เริ่มต้นเมื่อเข้าสู่ศตวรรษที่ 20 ซึ่งมีผู้ศึกษาค้นคว้าความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับมนุษย์อยย่างจริงจัง พบว่าดนตรีช่วยบรรเทาอาการของโรค และการทำงานที่ผิดปกติของอวัยวะ รวมถึงอาการเจ็บปวด จากบางโรค และบำบัดความผิดปกติทางจิต

บำบัดเครียดด้วยเพลง
ภาพจาก time.com

อีกทั้งยังพบว่า ภาวะปวดหลังส่วนล่างก่อให้เกิดความทุกข์ทรมาน ทางร่างกาย นอกจากนั้น ผู้ป่วยอาจสูญเสียบทบาทหน้าที่ในครอบครัว บทบาทในหน้าที่การงาน ตลอดจนไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในสังคมได้ตามปกติ รวมทั้งต้องพึ่งพาการดูแลรักษาบ่อยครั้ง ทำให้ต้องดำรงบทบาทของการเป็นผู้ป่วยอยู่ตลอดเวลา ร่างกายเกิดภาวะจำกัดความสามารถ ส่งผลทำให้การดำรงชีวิตถูกจำกัดและกล้ามเนื้อหลังอ่อนแรงเพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดอาการปวดมากขึ้น อาการปวดและภาวะจำกัดความสามารถที่เกิดขึ้นอย่างเรื้อรัง เป็นๆหายๆ และมี All rights reserved อาการกลับเป็นซ้ำสูงถึงร้อยละ 70 เลยทีเดียวค่ะ

ซึ่งมันจะนำไปสู่ความหงุดหงิด รำคาญ วิตกกังวลและเกิดภาวะซึมเศร้า ซึ่งปฏิกิริยาเหล่านี้ เป็นภาวะของความเครียด ซึ่งเป็นตัวการที่ทำให้อาการของโรคเลวลง เมื่อเกิดขึ้นเป็นระยะเวลานาน มีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ระบบการทำงานของร่างกาย กลายเป็นวงจรแห่งความเครียดนั่นเอง

บำบัดเครียดด้วยเพลง

ดนตรีเป็นลักษณะของเสียงที่ได้รับการเรียบเรียงไว้อย่างเรียบร้อย โดยมีแบบแผนและโครงสร้างที่ชัดเจน ถือว่าเป็นวิท ยาศาสตร์ประยุกต์ เป็นการผสมผสานกันระหว่างศิลปะกับวิทยาศาสตร์ จึงมีคุณค่าทำให้เกิดความอบอุ่น บันเทิงทางจิตได้สูงกว่าเสียงที่ขาดระเบียบ โดยผลของดนตรีผ่อนคลายจะขึ้นอยู่กับคุณลักษณะ และการเรียบเรียงของดนตรีดังต่อไปนี้ค่ะ
จังหวะ (rhythm)
คือการเคลื่อนไหวของเสียงในช่วงเวลาหนึ่ง ดนตรีแต่ละชนิดจะมีจังหวะหรือลีลาเฉพาะที่แตกต่างกัน จังหวะเป็นส่วนประกอบสำคัญและเป็นสิ่งแรกของดนตรี และจังหวะดนตรีจะมีอิทธิพลต่อมนุษย์มากที่สุด สามารถกระตุ้นกลไกการทำงานของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย และทำให้เกิดการตอบสนองทางอารมณ์ได้ โดยลักษณะจังหวะของดนตรีผ่อนคลายจะมีจังหวะที่ช้า มั่นคง สม่ำเสมอจะทำให้เกิดความรู้สึกมั่นคง ปลอดภัย เกิดอารมณ์สงบ และช่วยในการผ่อนคลาย

บำบัดเครียดด้วยเพลง

ระดับเสียง (pitch)
เสียงสูง-ต่ำ ที่มีความถี่เป็นรอบต่อวินาที มนุษย์สามารถรับฟังเสียงที่มีความถี่ตั้งแต่ 20-20,000 เฮิรตซ์ ระดับของเสียงดนตรีประเภทผ่อนคลายควรมีระดับเสียงที่ต่ำหรือทุ่มนุ่มนวล จะทำให้รู้สึกผ่อนคลายและสงบ

ความดังของเสียง (volume intensity)
คือปริมาณความเข้มของเสียงนั่นเอง การฟังเพลงที่มีความนุ่มนวล จะทำให้เกิดความสงบสุขและทำให้เกิดความรู้สึก

 

บำบัดเครียดด้วยเพลง

ทำนองเพลง (melody)
ทำนองเพลงที่มีความสอดคล้อง กลมกลืน จะช่วยลดความวิตกกังวล ทำให้รู้สึกผ่อนคลายความรู้สึกในส่วนลึกของจิตใจและทำให้เกิดความคิดริเริ่ม

ความเร่งเร้าของจังหวะดนตรี (tempo)
ลักษณะของจังหวะดนตรีผ่อนคลายจะมีจังหวะที่ช้ากว่าการเต้นของหัวใจ หรือเทียบเท่ากับการเต้นของหัวใจ จะทำให้มีความรู้สึกสงบ สบาย และผ่อนคลาย

………………………………………….

เพราะฉะนั้น การฟังหรือเล่นดนตรีจึงสามารถเปลี่ยนแปลงอารมณ์ได้ ทำให้เกิดความผ่อนคลาย  มีสมาธิและทำให้ความตั้งใจมีระยะเวลานานขึ้น ลดความวิตกกังวล และเกิดความรู้สึกสงบ  ผ่อนคลาย ระบายความเครียดในใจได้เป็นอย่างดีค่ะ

 

เนื้อหาโดย Dodeden.com

เรื่องน่าสนใจ