ที่มา: dodeden

พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการบูรณการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ นำคณะผู้บริหาร 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1. สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 2. พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ 3. กรมทรัพยากรน้ำ 4. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

5. สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว 6. อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 7. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เข้าพบนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เพื่อจัดแสดง กิจกรรมส่งเสริมโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

โดยคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ มุ่งเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนสู่ยุค Thailand 4.0 และหวังเชิญชวน ครู ผู้ปกครอง นำเยาวชนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก20 หน่วยงาน ที่ร่วมจัด 64 กิจกรรมในพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ทั่วประเทศกว่า 223 แห่ง

โดยนิทรรศการที่นำมาจัดแสดงในวันนี้ อาทิ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กระทรวงศึกษาธิการ
นำเสนอนิทรรศการ รัชกาลที่ 4 กับดาราศาสตร์ เพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระอัจฉริยภาพพระอัจฉริยภาพด้านดาราศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”


สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำเสนอกิจกรรมจับตาฉากสุดท้ายของยานแคสสินี : วีรบุรุษแห่งดาวเสาร์ กิจกรรมสร้างความตื่นตัวทางดาราศาสตร์ในสังคมไทย ผ่านการเรียนรู้เกี่ยวกับ ดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวเคราะห์ที่มีวงแหวนชัดเจน มีความโดดเด่นที่สุดในระบบสุริยะจักรวาล

พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ กองทัพอากาศ นำเสนอกิจกรรมการสาธิตเครื่องบินบังคับวิทยุ ที่เน้นการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการบินเบื้องต้น และสร้างแรงบันดาลใจด้านการบินให้กับเยาวชน ด้วยการให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ทางกลศาสตร์ และวิทยาศาสตร์การบิน

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำเสนอกิจกรรมบิงโก จีโอพาร์ค เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยเน้นให้ความรู้แก่เยาวชนเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาผ่านเกมบิงโก กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำเสนอกิจกรรมชุดความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เน้นการปลูกฝังให้มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักในความสำคัญ และรู้จักการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำเสนอกิจกรรมท่องเที่ยวสุขสันต์ ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ในรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้พระอัจฉริยภาพด้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ผ่านการลงมือปฏิบัติเกี่ยวกับนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สำนักนายกรัฐมนตรี นำเสนอกิจกรรม BOT CAMP กิจกรรมการเตรียมความพร้อมและสร้างแรงบันดาลใจเยาวชนสู่โลกอนาคตแห่งการเรียนรู้ และการก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 ผ่านเส้นทางของพัฒนาการความรู้ด้าน Robotics และ Automation ซึ่งจะสามารถต่อยอดและพัฒนาไปสู่การเป็นบุคลากรที่มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมที่สร้างมูลค่า ทางเศรษฐกิจ

โดยนายกรัฐมนตรี ได้ชมนิทรรศการอย่างสนใจสอบถามแต่ละกิจกรรมอย่างละเอียด และได้ย้ำกับทางคณะกรรมการฯ ว่า ขอให้ทำให้สังคมสร้างสรรค์ได้จริง ๆ อย่าให้เกิดความขัดแย้งกันในสังคม เรื่องความขัดแย้ง ขอให้เป็นคนรุ่นเก่า คนรุ่นใหม่ รุ่นต่อ ๆ ไป ขอให้คิดและอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์

สำหรับข้อมูลกิจกรรมสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ www.okmd.or.th/MuseAndLearn2U หรือติดตามความคืบหน้าของกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ www.facebook.com/MuseAndLearn2U สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 02-105-6530

เรื่องน่าสนใจ