ปัญหาเส้นผม ไม่ดกดำ เงางาม มีความเกี่ยวข้องกับการทำงานของไต! คนส่วนใหญ่ เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับเส้นผม เช่น ผมขาว ผมเหลืองกรอบ ผมร่วง ผมมัน ก็มักเน้นไปที่การจัดการกับตัวเส้นผมเป็นหลัก โดยการกินอาหารเสริมบํารุง หรือแสวงหายาสระผม ยาบํารุงเส้นผม หรือหายาทาบริเวณหนังศีรษะและเส้นผม เป็นต้น ทราบหรือไม่ว่า เส้นผมที่ดกดำ มีประกาย มีน้ำมีนวล ไม่หลุดร่วงง่าย บ่งบอกถึงความสมบูรณ์ของอวัยวะภายในหลายๆ อวัยวะ

 

ปัญหาเส้นผม

 

แพทย์แผนจีนมองว่า ความสมบูรณ์แข็งแรง และการงอกงามของเส้นผม เกี่ยวข้องกับอวัยวะไตโดยตรง ไตเป็นอวัยวะที่สร้าง และเก็บสะสมพลังพื้นฐานซึ่งเป็นทุนที่มีมาแต่กําเนิด เป็นพลังในการขับเคลื่อนชีวิต และได้รับการเติมเต็มจากพลัง ที่เกิดจากอาหาร ซึ่งผ่านการย่อย และดูดซึมของระบบย่อยอาหาร

 

ปัญหาเส้นผม ไม่ดกดำ เงางาม มีความเกี่ยวข้องกับการทำงานของไต!

ไตเป็นอวัยวะที่ควบคุมสมดุลยินหยาง ภาวะน้ำ ความเย็น ความชุ่มชื้นของเซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะต่างๆ คือภาวะยิน การขาดยินของไต หรือภาวะยินพร่อง จะทําให้เส้นผมขาดความชุ่มชื้น ผมจะแห้ง แตกปลาย ขาดง่าย หลุดร่วงง่าย


ภาวะความอุ่นร้อน การเผาผลาญพลังงานของเซลล์และการทํางานของอวัยวะต่างๆ คือ ภาวะหยาง การขาดหยางของไต หรือภาวะหยางพร่อง จะทําให้เส้นผมเปลี่ยนเป็นสีขาว ผมหงอกหรือเป็นสีเหลือง ไม่ดกดำ

นอกจากนี้ ไตยังเป็นที่เก็บสะสมของสารจิง หรือที่เรียกว่าจิงของไต ซึ่งเป็นสารจําเป็นในการกระตุ้นการเจริญเติบโตพัฒนาการและภาวะเจริญพันธุ์ (เทียบเคียงกับระบบฮอร์โมนของแพทย์แผนปัจจุบัน) ดังนั้น ความเสื่อมหรือลดลงของสารจิงของไต จึงเป็นสาเหตุของการหลุดร่วง การเปลี่ยนสี และกําหนดความสมบูรณ์ของเส้นผม

 

ปัญหาเส้นผม
ภาพจาก doterra.com

 

ในทัศนะแพทย์แผนจีน เส้นผม คือส่วนเกินของเลือด เป็นสิ่งแสดงถึงความสมบูรณ์ของไต ตับ มีหน้าที่เก็บสะสมเลือด ตับที่มีเลือดสมบูรณ์เพียงพอ จะสามารถส่งเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกาย รวมถึงเส้นผมได้ ดังนั้น การงอกหรือยืดยาวของเส้นผมจึ งเป็นหน้าที่ของตับ ส่วนไตเก็บกักสารจิง ผมที่ดกดำ มีประกาย มีน้ำมีนวล ต้องอาศัยสารจิงของไตมาหล่อเลี้ยง นอกจากนี้ แพทย์แผนจีนยังมองว่า สารจิงและเลือด มีแหล่งกําเนิดเดียวกัน

เมื่ออายุย่างเข้าวัย 40 – 50 ปี พลังไตถดถอย การสร้างสารจึงน้อยลง ผมจึงขาวไม่ดกดำ การตรากตรําทางร่างกายและจิตใจ การสูญเสียสารจิงจากการมีเพศสัมพันธ์มากเกินไป การเสียเลือด การเจ็บป่วยเรื้อรัง จะกระทบถึงไตและตับ การนอนหลับไม่เพียงพอ หรืออดนอน จะทําให้เลือดไม่กลับไปสะสมที่ตับ ก็เป็นสาเหตุให้ผมไม่ดกดำ

ปัญหาเส้นผมนั้น มีความเกี่ยวข้องกับอวัยวะม้าม ปอด และการทํางานของตับ
การทํางานของอวัยวะม้าม ที่ทําหน้าที่ย่อย และดูดซึมอาหาร รวมทั้งอาหารที่ทาน ก็มีส่วนสําคัญในการนําไปสร้างเลือด และสามารถแปรเปลี่ยนเป็นสารจิงได้ ไตเสมือนเป็นทุนที่มีมาแต่กําเนิด มีสารจิง เป็นสารจําเป็นในการหล่อเลี้ยงอาหารที่ผ่านการย่อย หรือดูดซึม เป็นสารจําเป็นที่จะไปเติมเต็มสารจิงที่ไต

ความเชื่อมโยงของเส้นผมกับอวัยวะปอด ก็มีความสําคัญ กล่าวคือ การทํางานของปอด เกี่ยวข้องกับจมูก ทางเดินหายใจ ที่จะนําอากาศภายนอกเข้าสู่ร่างกาย และยังเกี่ยวข้องกับผิวหนัง และเส้นขนทั่วร่างกายอีกด้วย ดังนั้น ถ้าอวัยวะปอดมีปัญหา ย่อมกระทบต่อผิวหนัง และความสมบูรณ์ความงอกงามของเส้นขนและเส้นผมด้วย

…………………………………………………………………………………

ความสมบูรณ์ของเส้นผมแยกไม่ออกจากอวัยวะภายในหลายๆ อวัยวะ เช่น ไต ตับ ม้าม ปอด ดังนั้น สมดุลของอวัยวะภายในร่างกาย จึงเป็นตัวกําหนดที่สําคัญหลักของสุขภาพเส้นผมที่ดีค่ะ

 

เนื้อหาโดย Dodeden.com

เรื่องน่าสนใจ