ที่มา: dodeden

ผู้สื่อข่าวโดดเด่นดอทคอม รายงานว่า วันนี้ ( 29 มิ.ย.)  นายแพทย์สมศักดิ์  อรรฆศิลป์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศจุดยืน และสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นในกระทรวง ตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์การปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุขตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)

โดยกำหนดมาตรการ 3 ป.1 ค. ประกอบด้วย ปลูกและปลุกจิตสำนึก ป้องกัน ปราบปราม และสร้างเครือข่าย ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ มีการบริหารงานที่โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล และกำหนดเป็นตัวชี้วัดของผู้บริหารทุกระดับทั้งส่วนกลางและภูมิภาค

รวมทั้งจัดทำโครงการรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ( MOPH Integrity and Transparency Assessment : MITA ) จาก สำนักงานป.ป.ช. เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการบริหารงานที่โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลอย่างเป็นรูปธรรม ประชาชนมีความพึงพอใจและความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานด้านต่างๆ ของหน่วยงานในสังกัด

นายแพทย์สมศักดิ์กล่าวต่อว่า ผลการประเมิน ITA ที่ผ่านมาพบว่าหน่วยงานระดับกรม มีคะแนนเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ล่าสุดในปี 2559 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้คะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสอยู่ในระดับสูงมาก คิดเป็นร้อยละ 88.22 สูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศจากหน่วยงานระดับกรมทั้งหมด 148 กรม

โดยกรมสุขภาพจิต สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพและกรมการแพทย์ มีคะแนนอยู่ในระดับสูงมาก เช่นกัน ส่วนหน่วยงานระดับจังหวัด ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นจากร้อยละ 75.52 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 79.56 ในปี 2559 และคะแนนเฉลี่ยของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น บริษัทคู่สัญญา ที่มีต่อระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในสังกัด อยู่ที่ระดับสูงมากคือร้อยละ 83.72

ด้านนายแพทย์ยงยศ  ธรรมวุฒิ รักษาการหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า  ในปี 2560 มีหน่วยงานในสังกัดประกอบด้วย กรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลชุมชน หน่วยงานของรัฐภายใต้กำกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ ที่ร่วมโครงการรับการประเมิน ITA ทั้งสิ้น 396 หน่วยงาน

ได้รับการประเมินทั้ง 3 ส่วนเสร็จสิ้นแล้วคือ การประเมินภายในจากบุคลากรของหน่วยงาน การประเมินภายนอกจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ อยู่ระหว่างรอคะแนนประเมินจากสำนักงานป.ป.ท. ประเมินหน่วยงานภาครัฐ

ทั้งนี้ ในรอบ 6 เดือนปีงบประมาณ 2560 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสจำนวน 23 เรื่อง เป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ทุจริตต่อหน้าที่และประพฤติมิชอบ มากที่สุด รองลงมาคือ การจัดซื้อจัดจ้าง คุณภาพการให้บริการ การแต่งตั้งโยกย้าย

ขณะนี้ดำเนินการตามกระบวนการแล้วเสร็จ 10 เรื่อง ประชาชนแจ้งเบาะแสได้ที่ตู้ไปรษณีย์ 9 ปณฝ.กระทรวงสาธารณสุข หรือ http://www.stopcorruption.moph.go.th

เรื่องน่าสนใจ