ที่มา: dodeden

ผู้สื่อข่าวโดดเด่นดอทคอม รายงานว่า หลังจาก นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เสนอรายชื่อแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข  ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อแทนผู้ที่จะเกษียณ ซึ่งการแต่งตั้งปีนี้ค่อนข้างมาเร็ว เนื่องจากมีงานสำคัญของประเทศ

โดยตำแหน่งที่น่าสนใจ สำหรับบุคคล ผู้ประกอบการ ในแวดวงสถานพยาบาล การคุ้มครองคนไข้ การดูแลให้เกิดความเป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบการ และ ผู้ป่วย และ การกำหนดกฏเกณฑ์คลินิกเสริมความงาม ศัลยกรรม ทั่วประเทศไทย ก็คือตำแหน่ง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.)

ในการประชุมครม.พิจารณาเห็นชอบแต่งตั้ง ดังนี้ 1. นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัด สธ. เป็นอธิบดีกรมควบคุมโรค 2. นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองปลัด สธ. เป็นอธิบดีกรมการแพทย์ 3. พญ.ประนอม คำเที่ยง รองปลัด สธ. เป็นอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 4. นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต รองปลัด สธ. เป็นอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

5 นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ เป็นรองปลัด สธ. 6. นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ ผู้ตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 6 เป็นรองปลัด สธ. 7. พญ.พรรณพิมล วิปุลากร ผู้ตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 12 เป็นรองปลัด สธ. 8. นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ผู้ตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 3 เป็นรองปลัด สธ.

นพ.เจษฎา ฉายคุณรัฐ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 11 เป็นผู้ตรวจราชการ และ 10. นพ.บุญชัย ธีระกาญจน์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 3 เป็นผู้ตรวจราชการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

สำหรับ ตำแหน่ง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ( ส บ ส.) เดิมที  มี นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร  เข้ามานั่งในตำแหน่งนักบริหารระดับสูง เป็น อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.)  1 ปี สามารถผลักดัน พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 ออกกฎหมายลูก 6 ฉบับ เป็น กฎกระทรวงในกิจการสปา พ.ศ.2560

และ  ที่สำคัญคือ นโยบาย  “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่” ( Universal Coverage for Emergency Patients : UCEP ) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 โดยกฎหมายฉบับนี้ประชาชนรอคอยมานานแสนนาน แต่สำเร็จได้ในยุค นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร เป็น อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ( ส บ ส.) 

สำหรับ พญ.ประนอม คำเที่ยง รองปลัด สธ. เป็น ได้เป็น อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หญิงคนแรก ที่เข้ามานั่งบริหารกรม สบส. และ เป็น อธิบดีกรมแรกที่ พญ.ประนอม ได้ขึ้นสู่ตำแหน่งอธิบดี ซึ่ง พญ.ประนอม เคยเป็นรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพมาแล้ว

นับเป็นกรมที่มีบทบาทสำคัญมากขึ้นเรื่องๆ โดยอดีตที่ผ่านมา ไม่ค่อยมีใครอยากเข้ามานั่งมากนัก เพราะเป็นกรมเล็กๆ ที่แยกตัวมาจากสำนักงานปลัดฯ แต่ปัจจุบันเป็นกรมใหญ่มากๆ เพราะภารกิจมากมาย

พญ.ประนอม  จะเข้ามาเน้นการสนับสนุน และ ส่งเสริมสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ดำเนินการถูกต้องตามกฏหมาย แต่ขณะเดียวกันก็ต้องจัดการ คลินิกเถื่อน หมอเถื่อน ตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 ที่ได้เขียนขึ้นมาใหม่ให้อำนาจปราบปรามไว้อย่างมาก โดยเฉพาะกฎหมายลูกอีกหลายฉบับที่ต้องทำให้เสร็จ 

เว็บไซต์โดดเด่น ขอแสดงความยินดี และ ต้อนรับ พญ.ประนอม คำเที่ยง ว่าที่ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ด้วยนะคะ 

เรื่องน่าสนใจ