ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์

ภาพโดย : โดดเด่นดอทคอม

สนช.ผ่านกฎหมายสำคัญ แก้ไขเพิ่มเติม ป.อาญา ความผิดเกี่ยวกับการครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็ก และมีผลใช้บังคับแล้ว ใครที่เปิดดู ส่งต่อคลิป หรือมีไว้เพื่อการค้า สิ่งที่แสดงให้รู้หรือเห็นถึงการกระทำทางเพศของเด็ก มีโทษจำคุกสูงถึง 10 ปี…

Strong male hands cover little girl face with emotional stress, pain, afraid, call for help, struggle, terrified expression.Concept Photo of abduction, missing, kidnapped,victim, hostage, abused child

เมื่อวันที่ 13 ก.ย. นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายเนติบัณฑิตยสภา เผยว่า มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายอาญาฉบับที่ใช้อยู่ให้มีความผิดเกี่ยวกับการครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็กเพิ่มเติม และมีผลใช้บังคับแล้ว เนื่องจากที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณาร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2558 และผ่านเป็นกฎหมายประกาศใช้เมื่อกลางสัปดาห์ก่อนแล้ว สาระสำคัญคือ


มาตรา 1 อนุ 17 บัญญัติว่า “สื่อลามกอนาจารเด็ก หมายความว่าวัตถุหรือสิ่งแสดงให้รู้หรือเห็นถึงการกระทำทางเพศของเด็กหรือกับเด็กซึ่งมีอายุไม่เกิน 18 ปี โดยรูป เรื่อง หรือลักษณะสามารถสื่อไปในทางลามกอนาจารไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบเอกสาร ภาพเขียน ภาพพิมพ์ ภาพระบายสี สิ่งพิมพ์ รูปภาพ ภาพโฆษณา เครื่องหมาย รูปถ่าย ภาพยนตร์ แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ หรือในรูปแบบอื่นใดในลักษณะทำนองเดียวกันและให้หมายความรวมถึงวัตถุต่างๆ ข้างต้นที่จัดเก็บในระบบคอมพิวเตอร์หรือในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถแสดงผลหรือเข้าใจได้”

นายสราวุธ กล่าวว่า กฎหมายฉบับนี้มีที่มาจากเหตุผลว่าปัญหาการละเมิดสิทธิเด็กได้ถูกกำหนดไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีและต้องมีการออกกฎหมายมารองรับโดยมีการร่างบทบัญญัติดังกล่าวให้เป็นกฎหมายอาญา มาตรา 287/1 และ 287/2 ซึ่งมาตราแรก มีองค์ประกอบความผิดว่า “ผู้ใด มีการครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็ก ที่ได้ให้นิยามไว้ในมาตรา 1(17)โดยเพื่อแสวงหาประโยชน์ในทางเพศ สำหรับตนเอง หรือผู้อื่นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

Abused girl

หมายความว่า คนที่มีสื่อลามกอนาจารโดยครอบครอง ไม่ว่าจะรับมาทางไลน์จากเพื่อน เมื่อเปิดดูแล้ว มีเจตนาแสวงหาเพื่อประโยชน์ในทางเพศของตนก็ถือว่ามีเจตนาพิเศษ ครบองค์ประกอบความผิดแล้ว เพราะเจตนารมณ์ของกฎหมายไม่ต้องการให้มีการละเมิดทางเพศต่อเด็ก การมีคลิป มีภาพ เสียงเหล่านี้ก่อให้เกิดการละเมิดทางเพศต่อเด็ก

ส่วนผู้ที่ “ส่งต่อ” สื่อลามกอนาจาร ก็มีโทษจำคุกถึง 7 ปีตามที่บัญญัติในวรรค 2 สำหรับผู้ที่ทำไปเพื่อประสงค์แห่งการค้า ก็จะผิดตามมาตรา 287/2 ไม่ว่าจะแจกจ่าย อวดอ้างแก่ประชาชน ทำ ผลิต มีไว้ นำเข้าในราชอาณาจักร พาไปหรือทำให้แพร่หลาย หรือประกอบการค้า หรือเพื่อจะช่วยทำให้แพร่หลายมีโทษจำคุกสามถึงสิบปี ปรับหกหมื่นถึงสองแสนบาทเลยทีเดียว

เลขาธิการฯ เนติบัณฑิตยสภา เผยว่า จะเห็นได้ว่ากฎหมายฉบับนี้มีอัตราโทษสูง ดังนั้น ใครได้รับภาพโป๊ในทำนองดังกล่าว ถ้าไม่เปิดดู ไม่ผิด เพราะขาดเจตนา แต่ถ้าเปิดดูก็ต้องลบออก ถ้าดูแล้วเพื่อแสวงประโยชน์ทางเพศ ก็ผิด ถ้าดูแล้วส่งต่อ ก็ผิดรับโทษหนักขึ้นอีก

คำว่าครอบครองตามมาตรา 287/1 นี้ หมายถึง มีไว้ในเครื่องมือถือ ดูแล้วเก็บไว้ดูวันหลังถือว่ามีเจตนาพิเศษทั้งสิ้น จึงขอเตือน ไม่ว่าใครก็ตามที่ได้รับภาพสื่อลามกอนาจารเด็ก ดูแล้วไม่ลบ ดูแล้วส่งต่อ มีไว้ขายจำหน่ายจ่ายแจก ผิดแน่ กฎหมายมีผลใช้บังคับ ประกาศไปแล้วคนทั่วไปยังไม่รู้ และถือว่าข่าวนี้ได้เตือนและได้แจ้งให้ทราบแล้ว

ด้าน นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า ความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็ก เป็นความผิดอาญาแผ่นดิน ขณะเดียวกันผู้เสียหายในความผิดนี้คือเด็ก หรือคนที่อายุต่ำกว่า 18 ปี กฎหมายนี้เป็นหลักการสากลที่ถือให้การคุ้มครองเด็กเป็นเรื่องสำคัญ ดังนั้นใครก็ตามที่มีสื่อลามกอนาจารเด็กในครอบครองก็ผิดโดยไม่จำเป็นต้องมีเด็กหรือใครคนหนึ่งไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษหรือไม่ เปรียบเหมือนมียาเสพติดไว้ในครอบครองเลยแค่มีก็ผิดแล้ว.

เรื่องน่าสนใจ