Renovia-ABLS Training Center For the American Board of Laser Surgery

ablslogo

ให้การฝึกอบรม แพทย์ ด้านเวชศาสตร์ ความงาม ด้าน Cosmetic Laser Surgery  ในหลักสูตรการฝึกอบรมของ The American Board of Laser Surgery มาตั้งแต่ต้นปี 2013 โดยแพทย์ที่ต้องการฝึกอบรม เพื่อประกาศนียบัตร Certified Board of the American Board of Laser Surgery นั้น จะต้อง

ลงทะเบียนใน website ของ ABLS: www.americanboardoflasersurgery.org  ซึ่งหากเป็น กลุ่ม Renovia-ABLS ก็จะได้ส่วนลด ประมาณ US$ 500 และมีสิทธิ มาเรียนที่ Renovia-ABLS ชั้น 10 เซ็นทรัลพลาซ่าแกรนด์พระราม 9 ได้เดือนละครั้ง และ ได้รับการสอนแบบ Hand-o

 

Renovia-ABLS ได้รับความไว้วางใจจาก The American Board of Laser Surgery ในการสอน และทำการทดสอบนักศึกษา(แพทย์) ในโครงการ โดย จัดส่งข้อสอบทดสอบเบื่องต้นมาให้นักศึกษาได้ทดลองทำเพื่อประเมินความสามารถของตนเองก่อน สอบจริง

ความสำเร็จในการโครงการของ Renovia-ABLS เป็นที่ชื่นชมของ ABLS จนได้ขอให้ช่วยโครงการฝึกอบรมแก่ประเทศ UAE

นอกจากนั้น ยังได้ขอให้เปิดหลักสูตรใหม่สำหรับผู้ไม่ใช่แพทย์ เช่น พยาบาล ผู้ช่วยแพทย์ ทันตแพทย์ นักกายภาพบำบัด เจ้าหน้าที่ในสปา หรือ สถาบันความงาม ที่ต้องใช้เลเซอร์ หรือ แสง และ พลังงานความถี่สูงในด้านความงามแก่ลูกค้า เจ้าของกิจการ และ เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงาน จะได้มีความรู้ความเข้าใจ เรื่องเลเซอร์ และ แสง ที่ใช้ในด้านความงามมากขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์กับธุรกิจของตนเอง และ ลูกค้าที่มารับบริการ หลักสูตรชื่อ Non-Physician Cosmetic Laser and Light

Practitioner

สนใจติดต่อที่ Renovia-ABLS : www.americanboardoflasersurgery.org  

หรือ : น.พ. สถาพร จินารัตน์ :[email protected]

 

 

 

ป้ายกำกับ:

เรื่องน่าสนใจ