ผู้ประกอบการ ร้านนวด สปา เตรียมเฮ! ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขจ่อปลดล็อกกิจการสปา-นวดไม่จัดเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ส่งผลให้การเปิดร้านสปา-นวดต้องมายื่นขอที่กรม สบส.หรือ สสจ.เท่านั้น ช่วยลดภาระให้แก่ผู้ประกอบการไม่ต้องขออนุญาตหลายที่และไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมซ้ำซ้อน โดยรอประกาศบังคับใช้อย่างเป็นทางการเร็วๆนี้ ส่วนกิจการที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายจะได้สิทธิยกเว้นภาษีสรรพสามิต

แพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) เปิดเผยว่าพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2560 ประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว โดยใจความสำคัญของกฎหมายฉบับนี้คือมีการแก้ไขบทนิยามของคำว่า “สถานบริการ” ว่าไม่รวมถึงสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามกฎหมาย ว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

อธิบดีกรม สบส. กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของการแก้ไขประกาศกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ล่าสุดบอร์ดคณะกรรมการสาธารณสุขมีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่…) พ.ศ. … ตามที่กรม สบส.เสนอ โดยตัดกิจการสปาและกิจการนวดเพื่อสุขภาพที่ถูกต้องตามกฎหมายสถานประกอบการเพื่อสุขภาพออกจากกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งมีผลให้ผู้ประกอบการไม่ต้องขออนุญาตกับท้องถิ่นอีกต่อไป

โดยส่วนกลางให้มาขออนุญาตที่กรม สบส. ในส่วนภูมิภาคให้ขออนุญาตที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด(สสจ.)ในพื้นที่ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการทำงานซ้ำซ้อนกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ ทั้งยังลดภาระให้กับผู้ประกอบการ เนื่องจากไม่ต้องขอใบอนุญาตหลายใบและไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมซ้ำซ้อน โดยขั้นตอนต่อไป กรมอนามัยจะเสนอร่างประกาศต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเพื่อลงนามประกาศบังคับใช้

นอกจากนี้กิจการนวดและสปาที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการตามกฎหมายสถานประกอบการเพื่อสุขภาพยังได้รับยกเว้นภาษีสรรพสามิตตลอดระยะเวลาที่มีใบอนุญาตอีกด้วย นับเป็นข่าวดีสำหรับผู้ประกอบการ.

เรื่องน่าสนใจ

ผู้สนับสนุนเว็บไซต์โดดเด่นดอทคอม