หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับมูลนิธิซันไพรด์ จะจัดแสดงนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย ระดับภูมิภาคเอเชีย เพื่อนําเสนอผลงานศิลปะสะท้อนเนื้อหาความหลากหลายทางเพศและมุมมอง เกี่ยวกับชีวิตของผู้คนในสังคม  LGBTQ นิทรรศการ “ สนทนาสัปตสนธิ ” (SPECTROSYNTHESISII – Exposure of Tolerance: LGBTQ in Southeast Asia) โดยมีผลงานจากกว่า 50  ศิลปิน ในเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กําหนดจัดแสดงตั้งแต่วันที่  23 พฤศจิกายน 2562 – 1 มีนาคม 2563

 

สนทนาสัปตสนธิ

 

นิทรรศการครั้งนี้เป็นการจัดงานต่อเนื่องจากนิทรรศการครั้งแรก “SPECTROSYNTHESIS – Asian LGBTQ Issues and Art Now” ซึ่งจัดโดยมูลนิธิซันไพรด์เน้นการบุกเบิก และนําเสนอเนื้อหาและ มุมมองประเด็นเกี่ยวกับLGBTQ (เกย์เลสเบี้ยนไบเซคชวลทรานส์เซ็กชวลและเควียร์ ่ ) สู่สังคมโดยรวม  ได้จัดแสดงขึ้นที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัย (Museum of Contemporary Art) กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน เมื่อปี 2560 ครั้งนั้นมีการแสดงผลงานกว่า 50 ชิ้น โดย  22 ศลปินจากเอเชียตะวันออกเชื้อสายจีน

 

 

กรุงเทพมหานคร นับเป็นมหานครในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ที่เป็นที่กล่าวขานถึงในแง่ความเป็นมิตรต่อสังคมของ  LGBTQ มีศักยภาพที่จะเป็นเจ้าภาพเปิดเวทีศิลปะ และนําเสนอบทสนทนาประเด็นแห่งความหลากหลายทางเพศ โดยผลงานที่เข้าร่วมจัดแสดงล้วนมีที่มาแตกต่างกันไป ตั้งแต่งานที่สะท้อนประสบการณ์และมุมมองสวนตัวของศิลปิน จนถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนและความแตกต่างหลากหลาย หรือท้าทายความเป็นตัวของตัวเอง เป็นต้น


บริบททางสังคมของศิลปิน จากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เหล่านี้มีความต่างทางวัฒนธรรมอยู่สูงเป็นเดิมพัน มีวัฒนธรรมของภูมิภาคที่ซับซ้อนหลากหลาย ตั้งแต่ความเชื่อทางศาสนาที่มีรากฐานมาจาก ดินแดนชมพูทวีป ไปจนถึงกลิ่นอายวัฒนธรรมจีน การนับถือความเชื่อพื้นบ้านอันเก่าแก่ต่างๆ รวมถึงอิทธิพลตะวันตกและยุคการสร้างอัตลักษณ์ชาติ ล ้วนมีอิทธิพลต่อเนื่องมาถึงสังซีกโลกนี้ในปัจจุบัน เป็นจุดรวมหลายสงคมที่เหมาะต่อการเริ่มบทสนทนา ให ้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัยเป็นอย่างยิ่ง จึงหวังว่านิทรรศการครั้งนี้จะสามารถทําให ้มีโอกาสได ้เห็นถึงนานาทรรศนะและปฏิกิริยาตอบสนองของเหล่าศิลปิน จนถึงผลของการที่ต้องเผชิญกับวัฒนธรรมสังคมอันซับซ้อนอยู่รอบด้าน หรือแม้แต่ความเชื่ออที่ขัดต่อความรู้สึกของตนเอง

 

 

นิทรรศการครั้งนี้จะประกอบด้วยศิลปินไทย ได ้แก่ ไมเคิล เชาวนา ศัยจักกาย ศิริบุตร อริญชย์ รุ่งแจ้ง ปิยะรัศมิ์ ปิยะพงศ์วิวัฒน์ ศรชย พงษ์ษา และศิลปินไทยท่านอื่นๆ ที่จะเข้าร่วมในนิทรรศการนี้ ส่วนศิลปินจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ ได ้แก่ Dinh Q. Lê (เวียดนาม), Maria Taniguchi (ฟิลิปปินส์),  Ming Wong (สงคโปร์  ), DanhVō (เวียดนาม) และ Anne Samat (มาเลเซีย)เป็นต้น นอกจากนี้ยังประกอบด้วยศิลปินระดับสากลที่นอกเหนือจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ ได้แก่ Sunil Gupta (อินเดีย) Balbir Krishan (อินเดีย) Ren Hang (จีน), Hou Chun-Ming (ไต้หวัน), Ramesh Mario Nithiyendran (ศรีลังกา), Lionel Wendt (ศรีลังกา), Martin Wong (อเมริกา) และ Samson Young (ฮ่องกง ) เป็นต้น

นิทรรศการ “สนทนาสัปตสนธิ” จะจัดการแสดงขึ้นในห้องนิทรรศการหลักของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเพมหานคร ถึง 2 ชั้น คือชั้น 7 และชั้น 8 ทั้งนี้ถือว่าเป็นนิทรรศการขนาดใหญ่ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ประกอบนิทรรศการ อาทิเช่น โปรแกรมภาพยนตร์และศิลปะการแสดงสด เพื่อเป็นการ เปิดโอกาสให ้ศิลปินหลายสาขาได ้มีสวนร่วมแสดงงานและสร้างการขยายเวทีการนําเสนอเนื้อหาให้แก่ ผู้ชมในวงกว้างและถึงสังคมโดยรวม

 

ป้ายกำกับ: |

เรื่องน่าสนใจ