แพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) ส่งมอบบันทึกข้อตกลงระหว่างกรมฯ กับ ป.ป.ท.หรือสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ “ว่าด้วยการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐ ขับเคลื่อนปีแห่งการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ของทางราชการ ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ” ให้แก่ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ และนายแพทย์ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ผู้อำนวยการกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เพื่อให้นำบันทึกข้อตกลงไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ซึ่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็น 1 ในหน่วยงานภาครัฐที่ ป.ป.ท.ได้คัดเลือกให้เป็นแนวร่วมในการต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ ทั้งนี้ แพทย์หญิงประนอมมีนโยบายอย่างจริงจังให้ “กรม สบส. ปลอดสินบน100%” โดยต้องให้บริการอย่างโปร่งใส ไม่เรียกรับสินบนทุกรูปแบบ ปิดโอกาสการทุจริตทุกช่องทาง.

ป้ายกำกับ: |

เรื่องน่าสนใจ