ที่มา: dodeden

ผู้สื่อข่าวโดดเด่นรายงานว่า วันนี้ (27 มีนาคม 2559) ที่ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ กรุงเทพมหานคร ศ.คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค

นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี นายอรุณ บุญชม ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร และนายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ รองอธิบดีกรมการปกครอง ร่วมพิธีเปิดโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคติดต่อแก่ชาวไทยมุสลิมที่ไปแสวงบุญพิธีฮัจย์ ประจำปี 2560 (ฮ.ศ.1438)  ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า ในทุกๆ ปีจะมีผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามจากทั่วโลกประมาณ   2-3 ล้านคน เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ในจำนวนนี้เป็นชาวไทยมุสลิม จำนวน 13,000 คน กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ความสำคัญเรื่องการดูแลสุขภาพชาวไทยมุสลิมที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ควรเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพทั้งก่อนการเดินทาง ระหว่างการเดินทาง และหลังการเดินทาง ซึ่งมีแนวทางการดูแลสุขภาพผู้แสวงบุญ


ดังนี้ 1.ก่อนเดินทาง ให้บริการตรวจสุขภาพ ประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพโดยหน่วยบริการสาธารณสุขและทีมหมอครอบครัว การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่น วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทั่วประเทศฟรี และออกเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคหรือเล่มเหลือง

2.จัดส่งหน่วยแพทย์ฮัจย์ไทย ( Thai hajj medical office) ประกอบด้วยทีมสหวิชาชีพในการดูแลสุขภาพ จำนวน 3 ทีม รวมทั้งสิ้น 42 คน ในการให้ความช่วยเหลือดูแลรักษาระหว่างการประกอบพิธีฮัจย์

และ3.หลังกลับจากประกอบพิธีฮัจย์ มีระบบการเฝ้าระวังติดตามโรคติดต่อสำคัญ เช่น โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง เป็นระยะเวลา  1 เดือนทุกคน เพื่อให้สามารถช่วยเหลือได้ทันท่วงทีถ้ามีปัญหาสุขภาพ โดยผู้ประสานงานฮัจย์ (Mr.Hajj) 54 จังหวัด อสม.ฮัจย์ และทีมหมอครอบครัว จะเป็นผู้ประสานงานระดับพื้นที่ สร้างเครือข่ายผู้ประสานงานฮัจย์หรือมิสเตอร์ฮัจย์ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับประเทศ

ทางด้านนายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า  กรมควบคุมโรค ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ที่จะเดินทางไปแสวงบุญ การเตรียมตัว การปฏิบัติตัวก่อนขึ้นเครื่องบิน การดูแลสุขภาพระหว่างประกอบศาสนกิจ และหลังเดินทางกลับ การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค การให้บริการตรวจสุขภาพก่อนเดินทางไปแสวงบุญ

สำหรับชาวไทยมุสลิมสามารถรับบริการฉีดวัคซีนก่อนเดินทางได้ที่ 1.สถาบันบำราศนราดูร จังหวัดนนทบุรี 2.ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าเรือกรุงเทพ 3.สถานเสาวภา สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ  4.โรงพยาบาลนวมินทร์9 กรุงเทพฯ 5.โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ถนนราชวิถี กรุงเทพฯ

6. สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 7.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ 8.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11  และ12 หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค หมายเลข 1422

เรื่องน่าสนใจ