ที่มา: dodeden

ศ.คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทีมแพทย์ดูแลชาวพุทธ ทั้งพระภิกษุ สามเณร แม่ชี และพุทธศาสนิกชน ที่เดินทางไปแสวงบุญ ณ สังเวชนียสถานเป็นจำนวนมาก

โดยมอบหมายให้กรมการแพทย์ จัดทีมแพทย์และพยาบาลดูแลรักษาผู้ป่วยที่มารับบริการในสถานพยาบาลของวัดไทยในประเทศอินเดียและเนปาล ช่วงเทศกาลแสวงบุญของชาวพุทธระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคมตั้งแต่ปี 2553 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

สำหรับทีมแพทย์ที่ไปปฏิบัติงานมีจำนวน 14 ทีม แต่ละทีมประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล และเภสัชกร หมุนเวียนกันปฏิบัติงานทีมละ 3 สัปดาห์ ใน 3 สถานพยาบาล คือ  1. สถานพยาบาลกุสินาราคลินิก วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ สาธารณรัฐอินเดีย  2.โรงพยาบาลพระพุทธเจ้า  วัดไทยพุทธคยา สาธารณรัฐอินเดีย และ 3.สถานพยาบาลอโรคยาคลินิก วัดไทยลุมพินี สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล


ผลการดำเนินงานในปี 2559 ที่ผ่านมา มีผู้รับบริการทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติ ชาวอินเดียท้องถิ่นและชาวเนปาล ให้บริการผู้ป่วยทั้งสิ้น 4,899 ราย เป็นคนไทย 2,916 ราย ต่างชาติ 1,983 ราย ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจมากที่สุด รองลงมาคือโรคกล้ามเนื้อและกระดูกและโรคผิวหนัง

ทั้งนี้ การให้บริการรักษาพยาบาลโดยไม่เลือกศาสนาและชั้นวรรณะของทีมแพทย์ไทย สร้างความพึงพอใจให้แก่พระภิกษุ สามเณร พุทธบริษัท และพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก 

นอกจากจะเป็นการปฏิบัติงานเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศอินเดียและเนปาล  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนางานสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้ง 3 ประเทศ ตลอดจนเผยแพร่ศักยภาพด้านการบริการรักษาผู้ป่วยของประเทศไทย

เรื่องน่าสนใจ