ที่มา: voicetv

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผย เตรียมพร้อมรับสังคมผู้สูงอายุ จัดระบบการดูแลที่มีประสิทธิภาพ ยั่งยืน เร่งค้นหาผู้สูงอายุกว่า 1,092 ตำบล

496448

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ และภายในปี 2568 นี้ จะมีผู้สูงอายุประมาณ 14.4 ล้านคน หรือเพิ่มขึ้นเกินร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด การจัดการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวจึงเป็นเรื่องสำคัญ โดยจัดทำโครงการพัฒนาระบบดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ จัดระบบการดูแลที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ทางรัฐบาลให้ความสำคัญการดูแลผู้สูงอายุ ได้อนุมัติงบประมาณ 600 ล้านบาท มีเป้าหมายดำเนินการใน 1,092 ตำบลทั่วประเทศ เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ติดบ้านติดเตียงจำนวน 100,000 คน

อย่างไรก็ตาม กระทรวงสาธารณสุข กำลังเร่งดำเนินการมีดังนี้

  1. ให้สำนักงานสาธารณสุขทุกจังหวัด ค้นหากลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง ในตำบลเป้าหมาย
  2. จัดการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร 70 ชม. ตำบลละไม่น้อยกว่า 10 คน ในตำบลพื้นที่เป้าหมาย
  3. ส่งเสริมให้คนในครอบครัวผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง เป็นอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) เพื่อช่วยดูแลผู้สูงอายุ
  4. ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ คัดเลือกผู้จัดการ การดูแลผู้สูงอายุ

ทั้งนี้ การดำเนินงานทั้งหมด จะเน้นการมีส่วนร่วมของ เพื่อให้ผู้สูงอายุต้องได้รับการดูแลบริการที่ดีมีคุณภาพมาตรฐานจากอาสาสมัครประจำครอบครัว ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้จัดการ การดูแลผู้สูงอายุ และทีมหมอครอบครัวโดยในปี 2561 จะขยายให้ครอบคลุมครบทุกตำบล 100 %

เรื่องน่าสนใจ