ที่มา: dodeden

ผู้สื่อข่าวโดดเด่นดอทคอม รายงานว่า นายแพทย์เกียรติภูมิ  วงศ์รจิต รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ โฆษกกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์ ภายหลังเปิดคลินิกหมอครอบครัวหนองแก ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ว่า รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับนโยบาย “คลินิกหมอครอบครัว” ที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ  มุ่งหวังให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพทัดเทียมกัน

โดยใช้ระบบการแพทย์ปฐมภูมิดูแลประชาชนในทุกมิติสุขภาพ มีแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัว และทีมสหวิชาชีพดูแลประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสม คือ ประชากร 10,000 คนต่อ 1 ทีม ซึ่งในปี 2559 กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการไปแล้ว 48 ทีม ใน 16 จังหวัด ให้บริการภายใต้สโลแกน “บริการทุกคน ทุกอย่าง ทุกที่ ทุกเวลาด้วยเทคโนโลยี”

จากการประเมินผลการดำเนินการในพื้นที่นำร่อง ปี 2559  พบว่า คลินิกหมอครอบครัว ได้ช่วยเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพ เช่น ลดเวลารอคอยจาก 172 นาทีเหลือเพียง 44 นาที ลดความแออัดในการรอรับบริการในโรงพยาบาลใหญ่ลงร้อยละ 60 ลดการนอนโรงพยาบาลที่ไม่จำเป็นร้อยละ 15 ลดการใช้บริการห้องฉุกเฉินร้อยละ 13

การเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชน เช่น ลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประชาชนร้อยละ 25  และในปี 2560 นี้ ตั้งเป้าให้โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่งทั่วประเทศ จัดตั้งคลินิกหมอครอบครัวในเขตเมือง และเพิ่มในเขตชนบทอย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง รวมเป็น 472 ทีม และอีก 10 ปีข้างหน้าในปี 2569 คนไทยจะมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและทีมสหวิชาชีพ 6,500 ทีม ดูแลสุขภาพให้กับคนไทยทุกคน

สำหรับคลินิกหมอครอบครัวหนองแก ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เป็นคลินิกหมอครอบครัวแห่งแรกของจังหวัด อยู่ในเครือข่ายโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ได้ผ่านขั้นตอนการพัฒนาให้เป็น รพ.สต.ติดดาว มีทีมหมอครอบครัว ทีมสหวิชาชีพ และมีแพทย์ที่ผ่านการอบรมเวชศาสตร์ครอบครัวเป็นผู้ร่วมให้บริการและให้คำปรึกษาอยู่ประจำ

ประกอบด้วย 3 ทีม ครอบคลุม รพ.สต. 7 แห่ง  ดูแลประชากร 35,492 คน โดยใช้ระบบให้คำปรึกษาแบบเป็นเครือข่าย ทำงานครอบคลุมงานด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูสภาพ และส่งต่อโรงพยาบาลแม่ข่ายเมื่อเกินขีดความสามารถ มีบริการอาทิ ตรวจรักษาโรคทั่วไป โรคเรื้อรัง มีคลินิกโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคไต หอบหืด จิตเวช ฝากครรภ์ วางแผนครอบครัว ฉีดวัคซีน ทันตกรรม  แพทย์แผนไทย บริการเยี่ยมบ้าน เป็นต้น

เรื่องน่าสนใจ