ผู้สื่อข่าวโดดเด่นรายงานว่า สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับรางวัลผลคะแนนสูงสุดในกลุ่มหน่วยงานภาครัฐระดับกรม  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ2560 ( ITA Award )

วันนี้ (9ธันวาคม 2560) ที่ศูนย์การประชุมอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ ที่ปรึกษาระดับกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (International Anti-Corruption Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 9 ธันวาคมของทุกปีและให้สัมภาษณ์ว่า

ในปีนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้รับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment:ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จากนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 5 รางวัล

ประกอบด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2 รางวัล คือ รางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment:ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีคะแนนสูงสุดเป็นอันดับ 1 ในกลุ่มหน่วยงานภาครัฐระดับกรมที่มีทั้งหมด 147 กรม

และรางวัลหน่วยงานที่นำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment:ITA ) ไปขยายผลเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสจนประสบความสำเร็จ

ส่วนอีก 3 รางวัล ได้แก่ กรมการแพทย์มีคะแนนสูงอันดับ 9 กรมควบคุมโรค อันดับที่ 11 และ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อันดับที่ 20

นายแพทย์ยงยศ กล่าวต่อว่า ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมประกาศจุดยืนในการไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยใช้มาตรการ “3 ป. 1 ค.” คือ ปลูกและปลุกจิตสำนึก ป้องกัน ปราบปราม และเครือข่าย ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เข้มแข็ง ตามหลักธรรมาภิบาลการบริหารงานที่โปร่งใส

ซึ่งเป็น 1 ใน 4 ยุทธศาสตร์สำคัญในการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุข โดยมีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ร่วมสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นในกระทรวงสาธารณสุขอย่างจริงจัง โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริต ลดความเสี่ยงในการทุจริต

และทำหน้าที่ตรวจสอบและเฝ้าระวังการทุจริตโดยมี ช่องทางรับเรื่อง/แจ้งเบาะแสทางตู้ไปรษณีย์ 9 ปณฝ.กระทรวงสาธารณสุข หรือทางเว็บไซต์ https://www.stopcorruption.moph.go.th

เรื่องน่าสนใจ

ผู้สนับสนุนเว็บไซต์โดดเด่นดอทคอม