ที่มา: dodeden

ผู้สื่อข่าวโดดเด่นดอทคอม รายงานว่า วันนี้ ( 21 มิถุนายน 2560 ) นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข (ด้านขวา) และ ดร.นพ.วิชัย  เทียนถาวร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ระหว่างกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพ และแก้ไขปัญหากำลังคนด้านสุขภาพ ให้สามารถดูแลสุขภาพของประชาชนได้อย่างครอบคลุมทั้งประเทศ

สำหรับการร่วมมือกันครั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าเป็น การพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพสาขาต่างๆ ประกอบด้วย แพทย์นักส่งเสริมสุขภาพ นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ นักการแพทย์แผนไทย แพทย์แผนจีน ที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีคุณธรรมจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ในปริมาณที่พอเพียงต่อการจัดระบบบริการสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตาม การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จะเป็นการแก้ไขปัญหาด้านความขาดแคลนกำลังคนด้านสาธารณสุข ซึ่งเป็นผู้ที่ต้องมีทักษะที่จำเป็นในการดูแลสุขภาพของประชาชน

พร้อมทั้งพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประเทศให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น และครอบคลุมแก่ประชาชนทุกพื้นที่ เนื่องจากประชาชนเป็นกำลังสำคัญที่จะทำให้ประเทศชาติเกิดการพัฒนาได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนสืบไป

เรื่องน่าสนใจ