ผู้สื่อข่าวโดดเด่นดอทคอม รายงานว่า วันนี้ ( 17  สิงหาคม 2560 ) นายแพทย์วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ขณะนี้การให้บริการด้านการส่งเสริมสุขภาพของไทย เช่น สปา นวดไทย กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากทั่วโลก

ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ หรือ Medical Hub โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักเนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพสูง และมีคนไทยอาศัยเป็นจำนวนมาก กรม สบส.ได้ร่วมมือกับกงสุลใหญ่นครลอสแอนเจลิส เพื่อส่งเสริม สนับสนุนธุรกิจด้านบริการส่งเสริมสุขภาพ และผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย

อธิบดีกรม สบส.กล่าวต่อว่า การบริการส่งเสริมสุขภาพ โดยกรม สบส.ได้มีหลักสูตรนวดไทย ให้ผู้บริการนวดในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เข้ารับการอบรมเพิ่มพูนความรู้และทักษะเพื่อใช้ประกอบอาชีพ ซึ่งได้ปรับลดหลักสูตรนวดไทยจาก 13 หลักสูตรเหลือเพียง 11 หลักสูตร ให้สอดคล้องกับ California Massage Therapy Council : CAMTC

โดยแยกเนื้อหาเป็น 3 หมวดวิชา ได้แก่ หมวดวิชาความรู้พื้นฐาน หมวดวิชาเฉพาะ หมวดการฝึกปฏิบัติ และเพิ่มเนื้อหาด้านจริยธรรมและการดำเนินธุรกิจเข้ารวมไปด้วย เนื่องจากพบว่าคนไทยที่ไปทำงานในต่างประเทศส่วนใหญ่ที่ได้รับการอบรมหลักสูตรนวดไทย 60 ชั่วโมง 80 ชั่วโมง และ 150 ชั่วโมงจากไทย ต้องไปเรียนซ้ำทั้งหมดตามกฎของ CAMTC ที่ระบุว่าต้องผ่านการเรียนหลักสูตรที่กำหนดไว้ 500 ชั่วโมงจากโรงเรียนที่ได้รับการรับรองจาก CAMTC และต้องผ่านการสอบข้อเขียน จาก Massage & Bodywork Licensing Examination

ดังนั้นกรม สบส.จึงได้หารือร่วมกับ นายธานี แสงรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจอลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา และนางสาวกนิษฐา เพอร์ไรด้า นายกสมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกา เพื่อหารือแนวทางการแก้ไขให้รองรับผู้ให้บริการนวดได้ โดยไม่ต้องเรียนซ้ำอีก สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในและต่างประเทศ

ผลจากการหารือได้แบ่งเป็น 2 ประเด็น คือ  ประเด็นแรกคนไทยในสหรัฐอเมริกาที่ทำงานอยู่แล้ว และเข้าเรียนหลักสูตรนวดเพื่อสุขภาพ 80 ชั่วโมง, 150 ชั่วโมง, และ 300 ชั่วโมง หากมีความประสงค์จะต่อยอด ทางสถานกงสุลและสมาคม จะนำหลักสูตรกลางที่มีไปต่อยอด

ในส่วนของโรงเรียนนวดไทย ที่ประจำอยู่ที่สหรัฐอเมริกา หากต้องการอบรมหลักสูตรนวดเพื่อสุขภาพ ใน 11 หลักสูตร ทางสถานกงสุลและสมาคมนวดจะแจ้งความประสงค์มายังกรม สบส. เพื่อพิจารณาบุคลากรที่ให้การอบรม สถานที่ตาม พรบ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 2559

และเมื่อเรียนจบได้รับใบประกาศนียบัตรจากสหรัฐอเมริกาและไทย สามารถทำงานได้ โดยไม่ผิดกฎหมาย ประเด็นที่ 2 เรื่องการพัฒนาศักยภาพของพนักงานผู้ให้บริการ โดยจะดำเนินเสนอหลักสูตรนวดเพื่อสุขภาพขั้นสูง 600 ชั่วโมงกับ CAMTC เพื่อให้รับรองแก่นักเรียน ที่กำลังจะจบและนักเรียนในอนาคต

นอกจากนี้แล้ว ยังได้หารือการขยายตลาดผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากสมุนไพร ที่มีมาตรฐานถูกต้องทางวิชาการที่จะนำไปจำหน่ายยังตลาดสหรัฐอเมริกา ซึ่งกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เช่น ลูกประคบ เเอสเซนเชียล ออยล์ เป็นต้น โดยกงสุลใหญ่และสมาคมนวดไทยและสปา จะดำเนินการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สุขภาพ สมุนไพรไทยอย่างเต็มที่ เพื่อสร้างความมั่นใจในเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของไทย สร้างรายได้สู่ประเทศ   

เรื่องน่าสนใจ

ผู้สนับสนุนเว็บไซต์โดดเด่นดอทคอม